MAREA DE VIGO DENUNCIA QUE EN VIGO NON HAI NIN UNHA VIVENDA PARA EMERXENCIAS POR DESAFIUZAMENTOS, NIN DA XUNTA NIN DO CONCELLO

O Grupo Municipal da Marea de Vigo denuncia que nin Xunta nin Concello teñen a data de hoxe unha soa vivenda na cidade para dar solución urxente ás familias desafiuzadas

Coñecidos os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial que falan dun 14, 4% de aumento dos casos de desafiuzamentos en Galicia, a Marea de Vigo denuncia que non exista analogamente un reforzo da loita contra esta problemática con solucións habitacionais dende as administracións con competencias como o Concello de Vigo e a Xunta.

Marea de Vigo ten coñecemento dun novo caso de desafiuzamento en Vigo que pode ter lugar no día de mañá, desafiuzamento coñecido pola administración local ao ter recibido varias peticións de axuda, segundo as persoas afectadas.

Para a Marea de Vigo é urxente a adopción de medidas pro-activas en materia de vivenda por parte do Concello, xa que, por unha banda, a día de hoxe, tanto Concello como Xunta de Galicia recoñecen ás persoas afectadas que “non dispoñen de ningunha vivenda no término municipal de Vigo para estes casos”, e, pola outra, seguen sen aclararse os procesos de acceso ao rexistro de vivenda baleira da Xunta.

É inescusable a inacción do Goberno Municipal cara a veciñanza que se está vendo afectada, día tras día, en multitude de casos de desafiuzamento. Esta falla da responsabilidade natural que debería ter unha administración local como a máis próxima á cidadanía, está sendo paliada polo movemento asociativo, movementos sociais e veciñais que están acompañando ás persoas que se están vendo nestas situacións de emerxencia social e habitacional tan extremas.

Marea de Vigo considera tamén que o destino final dos recursos económicos obtidos das poxas polas 19 vivendas de Rosalía vendidas de xeito irresponsable polo Goberno Municipal, debe ser cara á dotación de máis patrimonio público destinado a que o Concello poida paliar a inexistencia de vivendas de emerxencia social para familias que son expulsadas dos seus fogares, especialmente aquelas onde existen menores e persoas dependentes.

Para substanciar isto, tal e como xa ten anunciado e presentado ante o Pleno a Marea de Vigo, é necesario a creación dun Parque Municipal de Vivenda, que, ademais de contar con vivendas de titularidade municipal, contaría con aquelas que puidesen ser cedidas a súa titularidade ou uso por entidades bancarias, SAREB ou outros organismos públicos mediante convenio.

Advertisements

MAREA DE VIGO REXISTRA UNHA MOCIÓN PEDINDO CONTROL SOBRE A PROLIFERACIÓN DO EUCALIPTO.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo rexistra unha moción pola biodiversidade fronte á eucaliptización, pedindo a asunción de medidas de control sobre a proliferación do eucalipto.

A concelleira Marga L. Barreiro asina a moción da Marea de Vigo na que se pide a inclusión do eucalipto no catálogo de Especies Exóticas Invasoras.

Desde os anos 60,  varias zonas de Galiza, Asturias, norte e centro de Portugal, así como o suroeste de Andalucía foron territorios nos que se levaron a cabo repoboacións coa especie exótica eucaliptus, coa finalidade de abastecer as empresas papeleiras coa madeira destas árbores. O que aconteceu e que no que nun principio semellaba ser unha situación controlada e localizada, converteuse nunha “invasión” que está causando graves problemas para o ecosistema da zona, reducindo a biodiversidade e mesmo achegando enfermidades e pragas contra as que os produtores de madeira e empresas de pasta de papel utilizan insecticidas e funxicidas que conteñen axentes coma o glifosato (cun efecto moi nocivo para a saúde animal).

Marga L. Barreiro, concelleira do Grupo Municipal da Marea de Vigo, explica que “É evidente o impacto que as repoboacións con eucaliptos e o seu espallamento teñen sobre o territorio galego se non se modifican as condicións actuais, nas que se ignoran os aspectos recollidos nas directivas europeas e na lexislación estatal e autonómica en materia de protección da paisaxe, e que dan como resultado centos de hectáreas continuadas, moitas delas afectadas por pragas, producindo anormalidades ambientais como a diminución dos caudais de pozos e mananciais, solos sen biodiversidade, carencia de fauna, contaminación por tratamentos químicos etc.”

A secuencia evolutiva da especie, lonxe de reducirse co Plan Forestal aprobado no Parlamento galego no ano 1992, no que se contemplaba frear as repoboacións de eucalipto, foi en constante aumento. Se nos anos 70 o inventario contabilizaba 131.800 hectáreas, esta cifra multiplicouse case por 3 e no pasado ano 2016 pasaba a ser de 350.000 hectáreas.

Un dos motivos polos que estas cifras foron subindo exponencialmente nas últimas décadas, ademais de como consecuencia de repoboacións voluntarias, foron os lumes forestais, sobre os que se calcula esta cifra incrementouse en 25.000 hectáreas aproximadamente.

“É o momento de tomar decisións vitais cara o futuro dos nosos ecosistemas, e cara a recuperación da flora e fauna autóctonas da nosa terra” explica Marga L. Barreiro. “Esta moción estase levando aos plenos de varios concellos galegos polas consecuencias que tería non tratar de mudar a situación. Todas sabemos ademais o que vai comezar a acontecer nesta época do ano, na que por desgraza xa están comezando a darse os primeiros lumes, e hai que facer todo o que se poida, tanto na prevención coma por paliar os efectos dos mesmos”.

MAREA DE VIGO SOBRE POLÍTICA DE VIVENDA SOCIAL

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide ao Goberno Municipal e á Xunta seriedade e compromiso coa cidadanía en materia de vivenda social, onde se deben poñer as prioridades na vida das persoas e non culpar a unha ou outra institución segundo a cor política ou o interese electoral ou mediático do momento.

É prioritario proporcionar solucións habitacionais ás familias que se atopen nunha situación de desafiuzamento ou risco de exclusión social por perda da súa vivenda habitual e precisen de intervención pública inmediata.

Sendo un feito que a gran maioría dos lanzamentos que se producen na actualidade son de particulares por falla de pagamentos de aluguer e que cada vez as entidades bancarias, nun intento de escamotear as súas responsabilidades, evitan este tipo de accións (aínda que sigan existindo); cando se da un  proceso deste tipo e unha familia atópase nesta grave situación, o que non pode ocorrer é que a resposta  obtida  sexa unha pelexa entre administracións para ver quen ten ou non as competencias e capacidade para darlle algún tipo de solución.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo volve alertar da inexistencia de políticas organizadas de vivenda para colectivos en risco de exclusión social, que, no caso do Concello de Vigo, este non a leva a cabo coa escusa de dicir que “as competencias de vivenda son autonómicas” mentres que outros concellos si o fan, en coherencia coa legalidade vixente, na que, segundo o artigo 25.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,  os Municipios exercerán competencias na atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social, competencia obrigatoria de acordo co artigo 26.1.c) da devandita Lei. Semella que para o Goberno Municipal desta cidade, o ámbito competencial á hora de asumir un gasto, cambia segundo o interese ou rédito que este gasto poida aportar, o que resulta inaceptable para a Marea de Vigo.

Mais para o Grupo Municipal da Marea de Vigo, tan responsable é o Concello como a Xunta, que está levando a cabo una forte campaña cargada de demagoxia cando, a través dese “famoso” rexistro de vivendas baleiras -que aínda non se sabe da súa existencia real nin como se podería acceder a elas no caso de que o Concello queira  empregalas- , o único que din é que o concello de Vigo debe poñer unha serie de vivendas a disposición dun rexistro que posteriormente se convertería nun sistema que calquera persoa podería acceder a elas dependendo da súa situación, mais non existe constancia nin do rexistro nin das condicións reais sobre o funcionamento do mesmo. Polo tanto, desde a Marea de Vigo, pedimos tamén ás persoas responsables e ao Partido Popular, un pouco de seriedade á hora da “utilización” das necesidades das persoas como arma para ser lanzada cara ao Goberno Municipal.

A Marea de Vigo por tanto, insiste, de xeito positivo e con vontade de solución real, na proposta de creación dun parque de vivendas, tal e como xa fixo cando presentou unha moción ao respecto no pasado mes de maio do 2016, moción por certo rexeitada polos votos do Partido Socialista. Un parque de vivendas que contaría coa totalidade das vivendas de titularidade municipal que figuran no inventario de patrimonio e aquelas que puidesen ser cedidas a súa titularidade ou uso por entidades bancarias, SAREV ou outros organismos públicos mediante convenio.

Xa é a hora de poñerse a traballar para dar resposta inmediata por parte da institución mais próxima á veciñanza como é o Concello, sen deixar de dicir que a Xunta ten que facer promoción pública, e sen deixar de evidenciar a situación na que miles de familias atópanse froito dunha situación que, en absoluto é carente de responsabilidades políticas; mais isto non debe ser a escusa para non levar  a cabo accións que traten de paliar tal situación.

MAREA DE VIGO REXISTRA UNHA MOCIÓN PARA A RECUPERACIÓN E USO DO ANTIGO REBULLÓN

O Grupo Municipal da Marea de Vigo rexistra unha moción onde pide á Xunta a recuperación e utilización sociosanitaria do antigo Hospital Rebullón.

A moción será defendida no Pleno Ordinario do vindeiro mércores 29, en consonancia coas mocións xa presentadas en varios concellos dentro da área sanitaria de Vigo.

Fai xa mais dun ano que o antigo hospital Rebullón pechou as súas portas, un espazo de 25.666 metros cadrados de construción, rodeado por 6 hectáreas de terra, espazo agora inutilizado a pesar das moitas posibilidades de uso. O uso que se lle está dando actualmente é de menos de 16.000 metros cadrados, feito que, para a Marea de Vigo, é insuficiente.

Na moción, reflíctese que é o momento de definir o destino destas instalacións, das que pode beneficiarse a comarca e a área sanitaria de Vigo, a través da implantación de servizos de atención pública sociosanitaria nas mesmas, dada a carencia deste tipo de servizos públicos na comarca, como as 1.700 persoas que agardan por unha praza nunha residencia para maiores; situacións que poderían ter solución coa habilitación do espazo, facendo, por exemplo, un centro de Día ou servizo de Atención á Muller.

Destácase tamén na moción as boas comunicacións coas que conta o antigo Hospital do Rebullón, ao atoparse moi preto de autovías, autoestradas e mesmo paradas de autobuses.

Na moción que defenderá Marga L. Barreiro, faise fincapé no estado de deterioro no que se atopan as actuais instalacións do antigo Rebullón ao carecer de actividade, de modo que, calquera demora na recuperación dificultará e encarecerá a mesma, polo que “é urxente que a Xunta leve a cabo recuperación do espazo” apunta Marga L. Barreiro.

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE O QUE VAI APROBAR O PLENO DO PARLAMENTO DE GALICIA PARA DAR SAÍDA A ALGÚNS ÁMBITOS CONTIDOS NOS PXOMS ANULADOS É “OUTRO REMENDO IMPROVISADO” QUE NON DESPEXA A INSEGURIDADE XURÍDICA.

vigo_1Rubén Pérez, voceiro do GM da Marea de Vigo, afirma que “os atallos no urbanismo son os que provocaron dúas anulacións do planeamento dende 1990 en Vigo polo que PP e PSOE deben parar xa de improvisar”

Para o voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, dende que se produciu a anulación do PXOM, hai xa máis dun ano, a paralización da reacción política tanto da Xunta de Galicia como do Concello de Vigo é patente, hai un medo a “responsabilidades económicas e mesmo xudiciais das dúas administracións” e soamente se está a buscar saídas en forma de parches como a lei para dar saída a proxectos urxentes, previa tentativa de modificar a nacente lei do solo unha vez concluído o trámite parlamentar.

Agora Concello e Xunta saen ao rescate de proxectos urbanísticos privados (quedan excluídas a maioría das casuísticas de persoas individuais atrapadas pola anulación), tendo que ser ámbitos completos urbanísticos polo que, asistimos a un intento de darlle saída a varios dos “apetecibles ámbitos” que os promotores urbanísticos colaron no anulado PXOM do 2008.

Marea de Vigo comparte o “voto negativo de En Marea” a esta improvisada tentativa de solución, mesmo denunciamos a fórmula ao ser unha medida contida dentro da lei de medidas urxentes e administrativas, a popularmente coñecida como “lei de acompañamento aos orzamentos da Xunta de Galicia”, que habilita a modificación de textos legais pola vía rápida e sen o trámite lexislativo preceptivo. De novo co acordo dos dous grupos parlamentarios do PP e o PSOE.

Mesmo o compromiso dos concellos que se apunten a esta norma (de ter rematado o seu PXOM antes de 3,5 anos) queda en papel mollado porque de non ser así preguntase Rubén Pérez “¿que pasa con ámbitos urbanísticos desenvoltos mediante esta norma?, ¿quedan de facto anulados?.”

Marea de Vigo pide non despistarse na prioridade de redacción do novo PXOM, un planeamento moderno, que sexa adaptado aos criterios da nova lei do solo en canto a reservas de solo, previsións de vivenda e argumentación lóxica do reparto de cargas urbanísticas en vez de buscar atallos para saltarse de novo os trámites ambientais e non abordar as modificacións substanciais que teñen que ser artelladas no planeamento.

O GM da Marea de Vigo insiste en que non pode sosterse nun novo PXOM o mesmo nivel de edificación, a proposta de crecemento da cidade e o número de vivendas que se precisan, algo que quedou demostrado no período de vixencia do PXOM do 2008 como “delirante e desproporcionado”, mesmo a cantidade de superficie rústica que cambia de clasificación e convertía nunha “barra libre edificatoria a cidade”.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO ESÍXELLE AO PRESIDENTE DA ÁREA METROPOLITANA, ABEL CABALLERO, QUE VOLVA A REUNIR ÁS ALCALDÍAS DA ÁREA COA XUNTA COMO FERRAMENTA PARA DIRIMIR O ASUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO E EVITAR ASÍ O XOGO DE MAIORÍAS E MINORÍAS QUE LEVOU A CABO O PP NO DÍA DE HOXE.

vitrasaPara o Grupo Municipal da Marea de Vigo, que forma parte do Grupo político Marea Metropolitana na Asemblea da Área Metropolitana de Vigo, non é aceptable a manobra que tratou de levar a cabo a Xunta no día de hoxe na xuntanza da Comisión de Seguimento do Transporte na que, facendo uso da maioría que o Partido Popular posúe nela (e non na Asemblea da Área) tratou de levar a cabo votacións que poderían ter como resultado a dilapidación da Área Metropolitana.

Para a Marea de Vigo, ao igual que expuxeron hoxe os alcaldes do Grupo Metropolitano do que forman parte e que acudiron hoxe á xuntanza da Comisión de Seguimento do Transporte convocada pola Xunta (Cangas e Salceda), tratar de utilizar unha maioría forzando votacións cuxo resultado pode significar a paralización total da Área Metropolitana non é o camiño para solucionar as diverxencias, senón que os debates se deben dar no seo da Área, é, de non existir acordos, seguir traballando onde si os hai e dirimir o resto no contencioso ao non ter outra alternativa. En todo caso, o órgano onde se ten que dirimir, non é o convocado e celebrado no día de hoxe.

A Marea de Vigo considera un erro que a Xunta estea “amarrándose” a unha interpretación do Convenio asinado xunto ao Concello de Vigo e Vitrasa, no que, tal e como veñen de admitir hoxe, é o Concello de Vigo o que debe pagar o bono do transporte urbano de Vigo de todas as persoas viaxeiras da área, con independencia da procedencia, utilizando incluso comparacións como a Área de A Coruña ou de Santiago de Compostela, pero, sen falar da gran diferenza que existe con Vigo: Vigo paga á empresa por viaxeiro e as outras urbes, o fan por km, o que constitúe unha diferenza considerable no caso que estamos a tratar. Ademais de que, para os demais concellos da área a teoría parece diferente, posto que os gastos do transporte xa existente están repartidos entre a propia Xunta e o concello en cuestión.

Por tanto, esixímoslle á Xunta que acepte a interpretación que fai Vigo do Convenio, posto que beneficiaría a toda veciñanza da Área (e non soamente á de Vigo), e ao Alcalde de Vigo e Presidente da Area (do que aínda non se entende como puido asinar ese convenio de interpretación tan arbítrea) que, tal e como fixo á hora de poñer a andar a Área, convoque a Xunta e as alcaldías da Área para poñer todas as diferenzas e acordos enriba da mesa e se poida comezar a traballar, mais aló dos panfletos por parte do PP e o lanzamento de receitas dia sí día tamén por parte do Alcalde de Vigo cara a Xunta.

MAREA DE VIGO CONSIDERA UN “ESPERPENTO” AS ACTITUDES DO PP E PSOE, DINAMITANDO A ÁREA METROPOLITANA DESDE DENTRO.

vitrasaO Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que o convenio asinado por Xunta, Concello de Vigo e Vitrasa efectivamente ten diferencias substanciais de interpretación (especialmente no tocante aos anexos onde figuran tarifas para viaxes sen saltos no ámbito de Vigo) polo que a solución do contencioso é unha vía lóxica. Tamén lembra que foi o Alcalde de Vigo o que pedía a formulación desta denuncia no contencioso e comprometíase a “acatar o seu resultado”.

O voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, sinalou hoxe que o debate sobre o modelo de xestión de transporte da Área Metropolitana continúa a ter tintas esperpénticas, por unha banda o PP negando que a entrada do transporte urbano de Vigo no transporte metropolitano sexa unha realidade dende o mesmo momento no que a lei que está aprobada contén o convenio esixido entre Concello e Xunta; e doutra o Concello de Vigo non asumindo o erro de ter asinado con pouca cautela un convenio que na súa páxina 9 (anexo sobre tarifas actuais do transporte metropolitano) introduce unha interpretación moi aleatoria do que comporta o prezo do billete para as viaxes no transporte urbano de Vigo ao non especificar as responsabilidades sobre as bonificacións á custo do Concello de Vigo para as viaxes sen transbordo. Para a Marea de Vigo este convenio é insuficiente precisamente pola falla de concreción, alén do estraño feito de que unha empresa privada a que lle quedan dous anos de concesión sexa parte asinante do convenio coma si dunha institución pública se tratara.

Marea de Vigo non deixa de sorprenderse sobre os motivos polos que se asinou o convenio por parte do Concello de Vigo a través do seu Alcalde se non se tiña claro a interpretación do mesmo, no que ademais non se deixa claro cal vai ser o proceso de integración do transporte urbano de Vigo no transporte metropolitano, polo que Marea de Vigo demanda discutir sobre o modelo de transporte metropolitano, sobre as razóns polas que o modelo de lei aprobada polo Partido Popular desbota a xestión pública directa do transporte, e sobre como e cando se concretará a cesión de competencias en transporte á Área. Polo tanto, Marea de Vigo pide que se convoque, tralo pleno organizativo, un pleno extraordinario para dirimir a cuestión do transporte.

Sendo un momento e oportunidade importante para abaratar e incluso remunicipalizar servizos, a importancia da Área debería estar por enriba das siglas, posto que servizos como o do transporte, auga, ou a rsu poderían ser xestionados desde a Área, mais se a vontade, tanto do PSOE como do PP non muda, seguramente este novo intento de construción da Área Metropolitana de Vigo volva a fracasar.

%d bloggers like this: