MAREA DE VIGO DENUNCIA O NULO INTERESE DO GOBERNO MUNICIPAL EN DOTAR A VIGO DE FERRAMENTAS PARTICIPATIVAS

Marea de Vigo pregunta por que o Goberno local de Vigo ignorou a cesión gratuíta da ferramenta “decide” de participación cidadá que París acaba de implantar ao igual que outras cidades do Estado Español.

O Goberno Municipal, a través do seu concelleiro de Participación Cidadá, Ángel Rivas, fixo caso omiso das varias ofertas da Área de Participación do Concello de Madrid, autora da aplicación, nas que se ofrecía gratuitamente esta ferramenta que están usando cidades como Madrid ou agora París e que permite aos veciños e veciñas participar de xeito directo na xestión municipal.

“Si que temos que comparar Vigo ás grandes capitais europeas como Paris, pero fixándonos tamén en cuestións importantes como a transparencia e a democracia participativa, non soamente para xustificar unha obra pública como o futuro túnel da Porta do Sol.” afirma Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo.

No pasado mes de decembro, este Grupo Municipal remitíalle ao Concelleiro de Participación Cidadá unha petición á demanda do departamento de Participación do Concello de Madrid. Esta petición, que nunca foi respondida, consistía en facilitar a comunicación entre as Áreas de Participación dos dous concellos, posto que as varias cartas enviadas desde Madrid xamais foron contestadas dende Vigo.

O contido das cartas non era outro que ofrecer a Vigo a posibilidade de beneficiarse, de xeito gratuíto, das mesmas ferramentas web de transparencia e participación que se están utilizando xa en 35 cidades ( http://www.decide.es/es) e que permitirían á veciñanza de Vigo ser partícipes de moitas decisións que se toman neste concello.

A Marea de Vigo non entende como esta ferramenta non pode interesar ao Goberno vigués, a non ser que non interese colocar a Vigo á altura das grandes cidades europeas e do Estado en canto a transparencia e democracia. Este feito, segundo Rúbén Pérez, “forma parte do desmantelamento da política de participación cidadá neste concello, onde temos un regulamento que non sirve para dar solución ás demandas cidadás. É unha oportunidade de ouro, posto que só é necesaria a adaptación do software, que podería facerse perfectamente por parte do departamento de Informática, como teñen feito en todas as cidades onde a ferramenta foi implantada”.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo, despois de poñerse en contacto coa xente que realizou o ofrecemento ao noso concello, afirma que a oferta sigue en pé, e Vigo, se é vontade do seu goberno municipal, aínda pode sumarse á práctica da participación cidadá.

Advertisements

MAREA DE VIGO ENVIOU HOXE AS 24 CARTAS AO CONXUNTO DA DA XUNTA DE GOBERNO DA FEMP PARA INFORMARLLES SOBRE O NOVO REGULAMENTO APROBADO NO CONCELLO ONDE O SEU PRESIDENTE OSTENTA O CARGO DE ALCALDE.

pleno-rubenO Grupo Municipal da Marea de Vigo, tal e como anunciou no seu día, enviou unha carta a cada representante na Xunta de Goberno da FEMP, onde se lles informa sobre os cambios introducidos no novo Regulamento do Pleno do Concello de Vigo, que converteuse no exemplo de xusto o contrario do que pretende ser unha institución como a FEMP, baseada nos principios de democracia e transparencia.

Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, considera que “o máximo representante dos concellos do estado non pode promover a destrución da democracia local”, tal e como quedou reflectido na aprobación do novo regulamento do Pleno do Concello. Outra vez asistimos á “conversión dun desexo en lexislación” coa aprobación deste regulamento, elaborado a todas luces baixo unha cuestión conxuntural, como é o feito de que Abel Caballero sexa Alcalde de Vigo e de que o PsdeG-PSOE teña maioría absoluta neste Concello, tal e como se explica na carta enviada á Xunta de Goberno da FEMP.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo parécelle unha falla total de coherencia o que promove o Código de boas prácticas da FEMP co novo regulamento do Pleno do Concello, outra demostración máis da imaxe que pretende dar o Alcalde cara a fóra, cando dentro do Concello a súa praxe baséase en actitudes “tiránicas” e antidemocráticas, amparándose sempre na maioría absoluta que ten. Feito que, de por sí, este Grupo Municipal sempre entendeu debería proporcionarlle certa tranquilidade á hora de gobernar, pero, tal e como leva demostrado neste primeiro ano de lexislatura, semella ser todo o contrario. Na carta a FEMP explícanse varios dos cambios no regulamento e o que van significar tanto para o traballo da oposición, como para a cidadanía que pretenda expresarse dalgún modo perante o Pleno do Concello, o mesmo tempo que o límite que pode chegar a establecer sobre os medios de comunicación.

Carta FEMP

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE A TRANSPARENCIA DEMÓSTRASE CUMPRINDO A LEI E SEN SILENCIOS ADMINISTRATIVOS ENCUBERTOS

logowebO grupo municipal da Marea de Vigo, sobre o comunicado feito onte por Alcaldía, valora que, en lugar de “pregoar” que o Concello de Vigo é un exemplo de transparencia con respecto á contratación pública, o Goberno Municipal debería aportar a información solicitada pola oposición para poder ser realmente tal exemplo.

Rubén Pérez, voceiro do grupo municipal da Marea de Vigo, considera que o motivo polo cal son provocadas as verbas do Alcalde no día de onte, non é outro que o achegamento do grupo municipal á información que se lles leva negado dende o principio da lexislatura, posto que gran parte dela xa está sendo coñecida polo grupo municipal da Marea de Vigo a consecuencia da personación na “Operación Patos”.

O grupo municipal da Marea de Vigo ten solicitado vía moción no primeiro pleno ordinario a apertura dunha comisión de investigación sobre os expedientes requisados pola UDEF na “Operación Patos”, moción votada en contra por parte dun goberno municipal que agora fai un chamamento á transparencia. No mesmo sentido, fixo unha pregunta no último pleno, obtendo como resposta un sinxelo “iso xa se contestou no seu día”.

Ademais da vía plenaria, foron reiteradas as solicitudes de expedientes via rexistro que se levan feito dende o mes de xullo, todas elas sen contestar, a pesar de que as normas legais ás que agora fai alusión o Alcalde, indican que deben ser contestadas en cinco días, máis que sobrepasados dende que se fixo última solicitude.

Polo tanto, o Grupo Municipal da Marea de Vigo pídelle o alcalde seriedade e un pouco de contención á hora de facer este tipo de declaracións. Lémbralle tamén, que de ter cumprido o Goberno Municipal a normativa legal vixente, xunto coa aplicación dun pouco de coherencia a hora de auto-proclamarse “os máis transparentes”, e polo tanto, demostralo cos feitos, este grupo municipal non se vería obrigado a acudir ós xulgados nin a deixar de ir as mesas de contratación que agora están sendo cuestionadas xunto con algúns dos seus membros que ostentan concellerías no día de hoxe.

MAREA DE VIGO TACHA A ACTITUDE DO GOBERNO MUNICIPAL COMO ANTIDEMOCRÁTICA CON RESPECTO O ACCESO Á INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN POR PARTE DA OPOSICIÓN.

Marea-Vigo-rubenO grupo municipal da Marea de Vigo, ven de rexistrar hoxe outra solicitude de acceso ós expedientes de contratación pública despois de obter silencio administrativo en tódalas peticións feitas ó respecto.

Rubén Pérez, voceiro do grupo municipal da Marea de Vigo, en vista do silencio que se está obtendo por parte do Goberno Local con respecto ó acceso os expedientes de contratación, considera que “estase a incumprir a lexislación vixente en canto a dereito de información e transparencia no Concello de Vigo, nun sistema de goberno e administración baseado no principio de democracia e representación”

Marea de Vigo lembra nas súas peticións que, segundo recoñece o texto constitucional, a Lei de Transparencia, así como na lei Reguladora das Bases do Réxime Local, onde especifica, no seu artigo 77 “Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado” e non descarta recorrer a outros estamentos si esta situación non cambia nun breve espazo de tempo.

Con data 15 de xullo, solicitáronse por primeira vez a as copias dos expedientes de concesións públicas coa empresa Clece SA (da que ó grupo municipal só lle consta que a solicitude está nun arquivador do despacho do concelleiro correspondente), solicitude que reitérase con data do 5 de outubro, sen resposta, do mesmo xeito que a solicitude da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Parques e Xardíns, departamento que nos últimos meses semella estar no epicentro de irregularidades e asuntos xudiciais.

A solicitude rexistrada hoxe é sobre o acceso informático ós expedientes, dentro dos parámetros que lle corresponden como grupo municipal, e se teme que esta solicitude vaia a parar o mesmo sitio que as anteriores.

Marea de Vigo non entende como acontecen estes feitos nun concello que se auto denomina como transparente e anima a veciñanza a facer valer os seus dereitos de acceso á información sobre a xestión das e dos representantes escollidos pola mesma.

ESQUERDA UNIDA PIDE UN PUNTO MONOGRÁFICO NO PRÓXIMO PLENO DE VIGO SOBRE A IMPUTACIÓN DOS INTERVENTORES E UNHA COMISIÓN MUNICIPAL ESPECIAL NA PRÓXIMA LEXISLATURA

Concello_de_VigoO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera que a as irregularidades  na política de contratación pública e de personal para os programas de emprego ten que ser auditada públicamente e pide responsabilidades políticas e un compromiso para erradicar as prácticas clientelares na vindeira lexislatura e nos meses que restan da actual.

EU cree preciso aplicar o ARTIGO 51 do regulamento do pleno no tocante ás COMISIÓNS ESPECIAIS que permite “constituír, en calquera momento, para un asunto concreto co fins de estudo, elaboración de propostas ou outros de natureza análoga, co ámbito de actuación que se estableza no seu acordo de creación.”

Esta comisión debería elaborar un informe que veña a dar luz e taquígrafos tamén sobre os procesos de elaboración de pregos, adxudicación e mesmo se realmente realizouse un seguemento das contratacións públicas outorgadas ás empresas que figuran no centro de investigacións xudiciais como a operación Patos e por extensión en todo o proceso de adjudicación de obras contidas nos plans de humanizacións dende 2011.

O coordenador local de EU, Rubén Pérez, lembra que esta comisión pode ser proposta pola alcaldía ou dun so grupo municipal e a súa aprobación require de maioría absoluta.

Esta comisión contaría tamén, tal e como recolle o regulamento, coa presenza de persoal do Concello que participara directa ou indirectamente na elaboración ou aprobación dos plegos, procesos de selección, etc…

EU non entende outro xeito de aclarar ante a cidadanía o sucedido que unha transparencia total e pública, así como o traslado ao pleno como o único vehículo de democracia local.

ESQUERDA UNIDA DUBIDA DA LEGALIDADE DE DESTINAR 300.000 € Á COLOCACIÓN DO BARCO ALFAGEME NA ROTONDA DE COIA, SEN CONTRATO PÚBLICO E PRESUNTAMENTE AMPARANDO A OBRA NO CAPÍTULO DE MANTEMENTO DOS ORZAMENTOS.

bernardo-alfagemeEU pide claridade e trasparencia nesta actuación, a que se opón radicalmente e solicita a sua paralización.

O coordinador local de EU, Rubén Pérez, considera que a premura nesta obra, sen consenso cidadá nin cunha partida orzamentaria propia, agocha unha improvisación de dubidosa intencionalidade.

Para Esquerda Unida, ás cantidades que, dende 2005 empregáronse para rehabilitar o barco, nesa altura, 275.000€, e en 2009, 169.073€, súmase agora o montante do transporte e instalación na rotonda, constitúen unha excentricidade fóra de lugar e un insulto a toda esa cidadanía que se atopa en situación de emerxencia social, e sen responsabilidade e axuda por parte do seu goberno local.

EU considera que a correcta ubicación do barco debería ser o Museo do Mar, puidendo así estar nas condicións axeitadas, onde a cidadanía poda visitalo, poñendo en valor a súa historia, e non nunha rotonda onde non se pode acceder, deteriorándose dun modo que non se merece o seu valor histórico, tirando así con case 500.000 € destinados xa a sua conservación.

EU fai un chamamento a resistencia a toda a cidadanía de Vigo, co obxectivo de facer entrar en razón a un goberno municipal omnubilado polo afán inaugurador e de ornamentar unha nefasta xestión municipal.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO EMENDARÁ AS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA 2014 PARA QUE OS CONTRATOS MENORES SEXAN SUBSCRITOS CON PUBLICIDADE E CONCURSO PÚBLICO

RUBEN-EU

O coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, anunciou hoxe que entre as emendas que prepara a formación están a consignación dos recursos das humanizacións a capítulos de mellora en viais e rúas que perfectamente poida asumir o Concello sen a participación de empresas privadas

Igualmente EU prepara unha proposta de emenda ás bases de execución do orzamento para que os contratos menores de 20.000 euros teñan un concurso e seguimento na contratación igual aos de maior contía.

Esquerda Unida considera que esta “gran alianza de intereses” que PP e PSOE preparan para que “todo siga igual no Concello de Vigo” vai contar coa oposición decidida de EU, que entende que consagran un modelo orzamentario antes formulado por PSOE e BNG e agora polo PP, sen oposición ningunha que poida argumentar e defender outro modelo de orzamento. Rubén Pérez lembra que as principais partidas inasumibles para un modelo orzamentario de esquerdas (deriva de recursos á xestión privada, gastos en publicidade, descontrol das contratas públicas, etc,….) xa estaba presente nos orzamentos anteriores.

EU sigue considerando perfectamente posible establecer un principio de TRANSPARENCIA NO PROCEDEMENTO NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN E CONTRATOS MENORES que para EU artellaríase en tres aspectos principais.

  1. Nos supostos legais de adxudicacións negociadas distintas ás determinadas polo prezo do contrato, a súa utilización interprétese de forma restritiva e con previo informe xurídico da Secretaría Xeral.
  1. Mesmo cando por razón da contía do contrato permítase a adxudicación negociada (con publicidade ou se ela), utilizarase nestes casos o procedemento aberto, salvo en supostos excepcionais debidamente motivados.
  1. Nos contratos menores (e no seu caso nos negociados sen publicidade que por motivos  excepcionais non sigan a regra do apartado anterior) a selección de contratistas realizarase, previa determinación administrativa de prezo e condicións e a debida publicidade na web do Concello, mediante unha solicitude de ofertas por medios telemáticos a todas as empresas que integren a listaxe de entidades capacitadas e que conformaría un rexistro de contratistas, de inscrición voluntaria, e de actualización periódica previa publicidade no BOP, coa adxudicación á oferta que economicamente sexa máis favorable das presentadas, con independencia da súa inclusión no citado rexistro

EU considera que baixo esta nova formulación os contratos escamoteados ou mesmo os de gran contía pero desglosados en varios para evitar o concurso público estarían controlados e con auditoría cidadá

%d bloggers like this: