RUBÉN PÉREZ (ESQUERDA UNIDA): O PLENO DE VIGO ESTREA HOXE UNHA PANTOMIMA CON TRES ACTORES: PP E PSOE VOTANDO UN ORZAMENTO QUE ANTES O SEGUNDO REXEITABA E BNG REXEITANDO UN ORZAMENTO QUE NO BÁSICO É O DO ANO PASADO E ANTERIORES QUE SI VOTOU AFIRMATIVAMENTE

Concello_de_VigoO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, valorou hoxe a votación afirmativa de PP e PSOE do orzamento do ano 2014 sinalando que asistimos á consumación dun “matrimonio de conveniencia” do PP e o PSOE ante a falla de diferencias substanciais no proxecto de cidade, seguir priorizando os anuncios efectivistas fronte a unha verdadeira política orzamentaria orientada á dar resposta ás necesidades de políticas sociais, control público dos incrementos de gasto en concesionarias privadas, cumprimento das decisións democrática do pleno, contrarrestar os efectos da reforma local do PP, etc…

EU presentará como o ven facendo dende 2011 unha ENMENDA Á TOTALIDADE AO ORZAMENTO ante as primeiras evidencias de que estamos ante un orzamento que agocha baixo unha calculada estratexia propagandistica un recorte de partidas sociais e un aumento dos recursos que acaban nas concesionarias privadas (Vitrasa, Aqualia, seguridade, limpeza, mantemento cemiterios, etc…)

EU, que tivo acceso ao borrador do orzamento xustifica esta posición na evidencia da instauración dunha sistemática de trocar os nomes das partidas presentes no orzamento anterior e mesmo de fraccionalas para “escamotear” descensos ou aumentos de partidas. De este xeito o coordenador local de EU, Rubén Pérez sinala como “moi ilustrativa” que a partida recollida no 2013 como SUBVENCION LANZADEIRAS e BONOBÚS que rondaba os 9.400.000 euros desaparace para reconvertirse na partida BONO TARXETA VERDE E POLÍTICAS DE TRANSPORTE que pasa a superar os 10.500.000 de euros, un incremento que agocha de xeito evidente que os vigueses e viguesas estamos a pagar de xeito lateral a suposta conxelación do bonobús.

Especialmente curioso é o caso do suposto PLAN DE COMPENSACIÓN CONTRA A CRISE, dotado no anterior orzamento de 3.200.000 millóns de euros que agora fragmentase en tres programas (dende o goberno local decíase que agora hai tres programas e non un como antes) O que non dí o goberno local que os tres programas: Axuda Alugueres, Axuda alimentos e axudas para a carencia enerxética apenas superan os 2 millóns de euros. 1 millón 200.000 euros menos “de golpe” que entendemos que vai para sufragar novos roubos como o 1,9 millón de euros máis que pagaremos a SOGAMA este ano.

Rubén Pérez considera erróneo voltar a dotar o orzamento de 670.000 euros de subvención ás liñas aéreas, política errónea que non soluciona nin o custe dos voos nin facilita a consolidación de rutas no aeroporto de Vigo sometido aos intereses das compañías aéreas que son as que finalmente deciden ante unha AENA en proceso de privatización e con pouca capacidade de orientar a política aeroportuaria en Galicia.

EU pide que o orzamento sexa subido á web municipal e remitido ao tecido veciñal e asociativo da cidade en período de exposición pública e lembra aos veciños e veciñas que a pesar do escurantismo da aprobación do mesmo, por lei ten que estar exposto no concello para a consulta e alegacións que os veciños e veciñas consideren necesarias.

Advertisements

ESQUERDA UNIDA DE VIGO ACUSA A CABALLERO DE “APUNTARSE A REFORMA LOCAL” DO PP QUE DI REXEITAR NO TOCANTE A ORZAMENTOS

EU denuncia que en vez de negociar os ORZAMENTOS 2014 co resto dos grupos municipais, ao non ter maioria, pretente prorrogar os de 2013 a sabendas que a reforma local que ven de aprobar o PP vaille permitir aprobar en xunta local un novo orzamento en 2014 sen precisar do acordo do pleno.

Para o coordinador local de EU en Vigo a reforma do PP (Lei 27/2013, de 27 de dicembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración Local) é meridianamente clara neste aspecto, e na disposición adicional decimosexta. “Mayoría requerida para la adopción de acuerdos en las Corporaciones Locales”. Indica textualmente:

1. Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar:

a)      El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado.

b)      Los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

c)      Los planes de saneamiento de la Corporación Local o los planes de reducción de deudas

d)      d) La entrada de la Corporación Local en los mecanismos extraordinarios de financiación vigentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y, en particular, el acceso a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez previstas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros.

ESQUERDA UNIDA considera que esta lei do PP reforza a figura presidencialista do alcalde, furtando ao pleno da capacidade decisoria en materia de orzamentos, estado do endebedamento e mesmo información sobre o estado da tesourería polo que “o mellor xeito de enfrentarse a esta lei” é esencialmente dotar ao pleno do poder decisorio evitando empregar a Xunta de Goberno Local como instrumento de poder absoluto.

EU igualmente denuncia que o modelo proposto polo goberno significará unha gran ineficiencia na prestación de servizos básicos (recollida e tratamento residuos sólidos, limpeza viaria, abastecemento domiciliario auga potable, acceso aos núcleos de poboación e  pavimentación das vías) pero tamén nas prestacións sociais fundamentais para millóns de cidadáns. Servizos de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidade, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, maiores… deixarán de ser prestados desde o coñecemento que proporciona a proximidade, perderán a súa calidade e eventualmente poderían deixar de dar cobertura a moitos cidadáns. Ineficiencia e maior custo para os cidadáns é a paradigma orientativo do proxecto de lei do goberno.

EU seguirá denunciando esta lei mordaza da autonomía local do PP ante a cidadanía viguesa.

RUBÉN PÉREZ (ESQUERDA UNIDA) “QUEN DEFENDE A EUROPA DE MAASTRICH TAMÉN DEBERÍAN SER CONSIDERADAS PERSOAS NON GRATAS EN VIGO”

Para ESQUERDA UNIDA é o tratado o que permite á Comisión Europea a coordinación das políticas industriais dos países membros. Lembra que o artigo 157, modificado no Tratado de Niza, deixou en evidencia que o sector naval en Galicia non interesa o máis mínimo a Bruselas.

Rubén Pérez, coordinador local de ESQUERDA UNIDA consideran que Almunia namentres actúa en base a asunción do PSOE e do PP destas políticas herdeiras dun modelo de construción europea profundamente inxusto e con diverxencias industriais máis que notorias; permite a gobernos manter e incluso alimentar con cartos públicos industrias que consideran estratéxicas (sector naval, aceiro e mesmo carbón…) e condena ao estado español a facelas desaparecer en aras dunha converxencia ficticia.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO CONSIDERA QUE A REFORMA DA LEI DE BASES DE RÉXIME LOCAL DESTROZARÁ OS SERVIZOS SOCIAIS E O CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO EN VIGO

O coordenador local de EU en Vigo Rubén Pérez rexistrou hoxe no rexistro do Concello de Vigo unha proposta de moción instando á defensa da autonomía local e a pedir a retirada da Reforma Local do PP aprobada no consello de ministros do venres pasado.

Rubén Pérez considera “extremadadamente grave” que segundo recolle esta lei un concello como o de Vigo non poda crear empresas públicas para xestionar a auga, o transporte ou mesmo os servizos sociais máis básicos. Estamos ante un “atentado ao municipalismo progresista” que ten que contar co rexeitamento colectivo do tecido social, sindical e veciñal da cidade.

Concello_de_VigoPara ESQUERDA UNIDA a reforma supón claramente o fin do municipalismo en numerosas vilas de Galicia e do conxunto do estado pretextando falsidades e argumentos falaces como a “reducción de costes” ou a “eliminación de duplicidades”. Estamos diante dunha reforma que atenta contra o cerne da democracia representativa e da participativa aquela que ten arraigo nos concellos máis pequenos, consolida a privatización dos servizos públicos municipais e favorece a iniciativa privada desenvolvendo o infumable artigo 105 da Constitución que prima o pago da débeda sobre calquera consideración política e social.

A reforma é mais cousas: a recentralización do funcionariado habilitado estatal, a insuficiencia financieira para a atención social e a desaparición dos servizos públicos de calidade. En definitiva é unha volta à tutela sobre os concellos imposibilitanto políticas públicas de progreso. Literalmente fai imposible a existencia dun Instituto Municipal de Vivenda e  está por ver o futuro da Mancomunidade ou de Emafesa, por exemplo.A reforma respira tutela dunha administración sobre outra. Ignora as competencias autonómicas sobre réxime local e despreza aos Concellos como parte do Estado en pé de igualdade coas demais administracións.

A intervención sobre a obsesión da sustentabilidade financeira percorre todos os aspectos normativos da devandita reforma. Fala de racionalizar a estrutura organizativa cando quere dicir privatizar servizos e entes instrumentais, e recoñece como un dos obxectivos o favorecer a iniciativa económica privada, evitando intervencións administrativas desproporcionadas. Aquí reside a clave de bóveda da reforma: enfraquecemento da democracia local a través da redución das súas competencias, anteposición dos principios financeiros neoliberais sobre calquera outra consideración na xestión municipal, intervención e fortalecemento dunha entidade decimonónica, asociada ao clientelismo e a falta de transparencia e control democrático, como son as Deputacións Provinciais, e privatización dos servizos públicos por esta nos municipios que perdan a titularidade das súas competencias. Chaman profesionalidade e transparencia á eliminación da política no ámbito local.

VÍDEO ACTO PÚBLICO SOBRE A REFORMA DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DO PP

EVA SOLLA ESIXE QUE A XUNTA SE COMPROMETA COS VECIÑOS DO BARRIO DE NAVIA

INTERVENCIÓN DE EVA SOLLA RELATIVA A PROPOSTA DO PP SOBRE O FOMENTO DO ESPÍRITO EMPRENDEDOR

%d bloggers like this: