MAREA DE VIGO PRESENTARÁ EMENDAS ÁS ORDENANZAS FISCAIS EN VIGO PRIORIZANDO CRITERIOS DE RENDA E PROGRESIVIDADE

Concello_de_VigoO voceiro municipal de MAREA DE VIGO, Rubén Pérez, denuncia que o groso dos impostos aumentan moi por enriba dos salarios dos traballadores e traballadoras e lembra que a suba salarial media pactada foi ata xuño de 2015 dun 0,73%, polo que unha suba de 1,1% supón de facto unha perda de poder adquisitivo dos vigueses e viguesas.

MAREA DE VIGO prepara esta semán as emendas ás ORDENANZAS E TAXAS para 2016 a través de ferramentas participativas, coa convocatoria do grupo de traballo institucional que é aberto á cidadanía. As propostas recollidas serán defendidas polo grupo municipal no seguinte pleno de setembro onde serán aprobadas as modificacións ás ordenanzas e taxas públicas.

Rubén Pérez, lembra que de acordo coa defensa dun sistema tributario progresivo, que teña como referencia o feito de que “quen máis ten máis pague”, a MAREA DE VIGO non defende unha rebaixa de impostos realizada “con carácter electoralista” que propón para este ano o Partido Popular, e lembra que anteriores rebaixas “beneficiaron de xeito análogo a quen máis ten” en vez de ponderar por renda os impostos para evitar agravios evidentes.

En relación co Imposto de Bens Inmobles, MAREA DE VIGO estuda fórmulas para establecer unha recarga do 50% no recibo deste imposto ás vivendas permanentemente desocupadas que non se integren nun plan público de aluguer, a ampliación dos beneficios fiscais a todas as vivendas protexidas a partir do 4º ano, a incorporación de bonificacións para as vivendas que incorporen sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar, ou o establecemento de porcentaxes de bonificación en función da renda familiar a familias numerosas e novas.

O grupo de traballo institucional da MAREA DE VIGO estuda tamén unha proposta para que se pague o IBI por edificios propiedade da Igrexa católica que non sexan patrimonio histórico-artístico nin teñan un uso para o culto ou educación.

En relación ao Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica, ademais da progresividade, MAREA DE VIGO estuda propoñer bonificacións para vehículos híbridos, de motor eléctrico e/ou emisións nulas; mentres que co Imposto de Construcións, buscaríase priorizar o aluguer fronte á compra ou establecer bonificacións tamén en materia da renda familiar para aqueles que fagan obras que favorezan o acceso e habitabilidade de persoas con diversidade funcional.

Na súa proposta sobre fiscalidade, MAREA DE VIGO estuda medidas sobre prezos públicos que xa deu a coñecer nos últimos días, como tramos de gratuidade ou custo simbólico na Escola Infantil; ou que as asociacións inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello estean exentas de pago á hora de usar espazos culturais.

Advertisements

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA QUE O PSOE EN VIGO AMPARA O MODELO SANITARIO DO PP AO FACILITAR AUGA E LUZ AO NOVO HOSPITAL SEN GARANTIR A XESTIÓN PÚBLICA DO SERGAS.

novo_hospitalEU sigue defendendo que mentres non se garanta a titularidade 100×100 pública do centro hospitalario e dos servicios sanitarios polo SERGAS o Concello non debe proceder a realizar a obra de conexión de auga e luz. O coordinador local de EU, Rubén Pérez, considera que facelo “en comandita co PP é asumir o seu modelo sanitario fracasado en outras comunidades como Madrid e Valencia”.

Para EU a exención que marca o artigo 5.1.i da ORDENANZA MUNICIPAL quedaría sen efecto ao tratarse dun centro cunha titularidade do SERGAS discutible e pide que se lle cobre IBI ao centro hospitalario.

Tamén subliña Esquerda Unida que O Novo Hospital de Vigo é unha infraestructura Sanitaria que ten como finalidade a satisfación das necesidades de atención sanitaria da poboación do área de saúde de Vigo, e que esta vaise a realizar mediante explotación de dita infraestructura sanitaria por parte da empresa privada. Esta explotación é sobre a totalidade do NHV e non só a prestación de servizos non clínicos, tal como se indica na lexislación relativa aos contratos.

EU tamén considera que, para que ningunha empresa privada se beneficie dos beneficios que se conceden aos equipamentos sanitarios públicos debería modificarse a actual ordenanza municipal sobre o IBI coas seguintes actuacións:

1. Solicitar a modificación da ordenanza fiscal do IBI, no artigo 5.1.i que di: “Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario”

Quedando como segue:

i) Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario e sexan explotados polo SERGAS.

Todas estas medidas, para ESQUERDA UNIDA, deberían ser eventuais mentras non se produce un cambio político que permita revertir ao público o novo complexo hospitalario.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO PRESENTARÁ PROPOSTAS DE MODIFICACIÓNS NAS ORDENANZAS MUNICIPAIS APROBADAS NO PLENO DO 25 DE OUTUBRO

EU de Vigo, de acordo co co artigos 17 do RDL 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 49 da Lei 7/85 de Bases de Réxime Local presentará suxerencias para a modificación das ORDENANZAS MUNICIPAIS. As propostas de EU enfatizan a inclusión de bonificacións por recursos económicos no IBI aplicables aos supostos de rendas familiares ou personais por debaixo do Salario Mínimo Interprofesional, aumento das tasas ás entidades bancarias por ocupación de vía pública e mesmo o aumento da reserva de pasos entre terrazas ante a proliferación de ocupación de establecementos hosteleiros da vía pública sen control algún.

Esquerda Unida de Vigo presentará unha ampla batería de medidas para as ordenanzas fiscais modificadas este mes de outubro, ao obxecto de procurar introducir nelas tanto criterios de protección para os sectores sociais máis febles canto para introducir criterios de progresividade e que favorezan a loita contra a especulación e o acceso á vivenda en aluguer.

Esquerda Unida propón que se incorpore a figura do aprazamento sine die nos pagos fraccionados da débeda no entanto o suxeito pasivo se atope no desemprego ou perciba uns ingresos inferiores ao SMI. Na actual situación excepcional de crise, os poderes públicos teñen que ser particularmente sensibles as situacións de desemprego e falla de recursos.

Coa finalidade  de gañar progresividade nos tributos municipais – que pague máis quen máis ten – , Esquerda Unida  introducirá un índice corrector nos pagamentos que atenda aos ingresos per capita da unidade familiar.

Esquerda Unida impulsou a modificación contemplada na Lei de Facendas Locais, que agora permite que as vivendas baleiras desocupadas poidan ser gravadas cun incremento no IBI de até un 50%. Defendemos que esta posibilidade se incorpore ás ordenanzas fiscais do vindeiro ano ao obxecto de avanzar na solidariedade e na mellora dos ingresos fiscais.

EU tamén propón penalizar fiscalmente aos propietarios de solares urbanos consolidados que non cumpren co deber de edificar cun alza de até o dobre da cota do IBI. No mesmo senso, imos penalizar fiscalmente aos propietarios que incumpran o deber de conservar os seus inmobles para provocar a declaración de ruína, decuplicando a taxa cando é o propietario quen a promove.

Os planos ou informes solicitados polas entidades sen ánimo de lucro que consten no rexistro de asociacións gozarán dunha exención na súa taxa, ao obxecto de facilitar o dereito e o acceso a información por parte do tecido asociativo cidadá.

Esquerda Unida entende que as nosas achegas lle entregan as ordenanzas fiscais un perfil  que incide en facelas máis atentas aos sectores sociais especialmente  golpeados pola crise, asemade de avanzar no campo da progresividade fiscal, esto é, que pague máis quen máis ten.

Esquerda Unida di que a cidadanía viguesa descoñece as ordenanzas municipais

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA QUE A MAIOR PARTE DOS VIGUESES DESCOÑECE AS ORDENANZAS MUNICIPAIS APROBADAS E QUE OS CARTOS TIRADOS EN CARTELERÍA PANFLETARIA DE “ALCALDÍA” TERÍAN QUE INVERTIRSE, POR EXEMPLO, EN DIVULGALAS.

O coordenador local e candidato á alcaldía en 2011 Rubén Pérez suliña que nas parroquias case todos os vecinos consultados por ESQUERDA UNIDA descoñecen que existen axudas para sufragar o custe da ITE (Inspección Técnica de Edificios), inspección obrigatoria que está xenerando un malestar importante aos vecinos con ingresos por debaixo do SMI.

Igualmente Rubén Pérez suliña que as ordenanzas aprobadas polo Concello de Vigo para 2011 non contemplan o escenario de 28.916 parados en novembro ede problemas importantes de exclusión social xa que moitas delas somentes bonifican por exemplo á familias numerosas independentemente da renda, polo que EU proporá que sexan de acordo á renda, proponiendo que o custe, por exemplo da ITE, sexa asumida polo propio concello para aquelas
pensións non contributivas, ou donde todos os membros se atopen en situación de desemprego ou con ingresos por debaixo do Salario Mínimo Interprofesional.

A importancia da publicación e promoción das ordenanzas municipais é importante especialmente en tempos nos que os orzamentos municipais decrecen pola baixada de impostos indirectos e directos e transferencias de outras administracións. Os máis de 20.000 euros despilfarrados polo Alcalde en crear unha administración paralela ó Concello chamada “alcaldía” poderían servir para que cada cidadán de esta cidade recibise unha carta informando dos dereitos e dos deberes contídos nas ordenanzas.

 

Gabinete de Prensa
Secretaría de Comunicación
Executiva Local de Esquerda Unida
%d bloggers like this: