RUBÉN PÉREZ (EU): O BARRIO DE NAVIA CONTÉN PARTE DO PROBLEMA DA FALLA DE CONTROL PÚBLICO NA PLANIFICACIÓN E CONTROL URBANÍSTICO.

Rubén Pérez, nº 1 da candidatura de EU ao Congreso dos Deputados por Pontevedra,  aproveitou hoxe un FORO ABERTO na rúa celebrado na entrada do Pabellón Deportivo de Navia para lembrar que nese barrio producíronse procesos de especulación en vivendas de protección pública con sobreprezos que son un exemplo da falla de control público sobre o proceso urbanizador.
 
O candidato de EU lembrou que EU defende GARANTIR O DEREITO CONSTITUCIONAL Á VIVENDA, entendendo que o dereito a unha vivenda digna está recollido no artigo 47 da Constitución Española. A súa lectura é un excelente argumento: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Para o membro do Consello local de EU e residente no barrio, Roi Cagiao, as políticas de loita contra o fraude fiscal e a especulacións sobre algo tan importante para as economías familiares como é a vivenda somentes está asegurado cun crecemento institucional de EU no Congreso”.
 
Esquerda Unida propón como medidas esenciais en material de vivenda:
 
– Reforma da Lei de Enjuiciamento Civil en materia de desahucios e da Lei Hipotecaria, coa incorporación da fórmula da dación en pago.
–  Moratoria en calquera operación de desahucio por impago da hipoteca a quenes se atopen en situación de paro ou de dificultades económicas como consecuencia da crise. Establecerase un sistema de mediación que permita que os afectados poidan continuar na súa vivenda mediante un pago que en ningún caso superará o 30 % dos seus ingresos.
–  Creación dun parque público de vivenda en aluguer moderado cós stocks actualmente detentados pola Banca e os promotores que mercarían as Administracións Públicas a prezo de coste, utilizando cédulas hipotecarias e outros mecanismos financeiros. Habería que engadir as obteñidas pola expropiación das vivendas desocupadas.
–  Fomentar a autoconstrucción de vivendas.
–  Eliminación da claúsula “solo” nas hipotecas en vigor e nas vindeiras.
 

Advertisements

RUBÉN PÉREZ (EU): APOSTAMOS POR UN MODELO INTEGRADOR (NON DE SUMISIÓN CULTURAL) E POLA INTERCULTURALIDADE NO TEMA DA MIGRACIÓN

Rubén Pérez, nº 1 da candidatura de EU ao Congreso dos Deputados por Pontevedra,  considera que a inmigración debe abordarse como un feito estrutural que transforma e enriquece á sociedade receptora, o que implica o necesario desenvolvemento dun conxunto de políticas orientadas cara unha cidadanía baseada nos principios de universalidade dos dereitos humáns e da interculturalidade.

 Esquerda Unida aboga por garantizar e mellorar os dereitos dos migrantes e asegurar o seu cumprimento, para EU no ámbito da Unión Europea carécese dunha política real de inmigración común. Esta serviu prioritariamente para adoptar medidas de control e selección dos desprazamentos migratorios, a extranxería e o blindaxe das fronteiras comúns, todas elas cun claro carácter represivo e egoísta, como o bloqueo de calquera tipo de inmigración que non sexa de carácter laboral ou unha Lei de Extranjería española inxusta e inmoral.

 Entre outras medidas, EU propón : 

–          Respecto e a aplicación dos tratados internacionais de dereitos humán e de loita contra o racismo e a xenofobia.

–          Rechazo das medidas ou instrumentos que tendan a impedir o dereito a emigrar consagrado na Declaración Universal dos Dereitos Humáns.

–          Modificacións lexislativas en materia de estranxeiría e asilo: Lei de dereitos e liberdades dos Extranxeiros  en España que derogue a actualmente en vigor e a eliminación da sanción de expulsión pola simple estancia irregular.

–          Peche dos Centros de Internamento para Extranxeiros.

–          Reforzo dos instrumentos de loita contra a explotación laboral, o tráfico e a trata.

–          Garantir a acollida e tutela de menores estranxeiros non acompañados ou en desamparo.

–          Acceso pleno das mulleres inmigrantes ás medidas e plans de protección contra o maltrato e a violencia de xénero (trata e prostitución)

–          Potenciar o asociacionismo de emigrantes e retornados.

 

EVA SOLLA (EU): AS CONSECUENCIAS DA CRISE CAPITALISTA TEÑEN UNHA FACIANA E UN XÉNERO: MOZA, MULLER E TRABALLADORA.

Eva Solla, nº 2 da candidatura de EU ao Congreso dos Deputados por Pontevedra,  considera que a crise capitalista ataca directamente as condicións de vida aparentemente consolidadas e entre os sectores máis vulnerables atópanse as mulleres, dentro delas o segmento de idades máis novas e asalariadas. 

Eva Solla lembra que a igualdade de homes e mulleres é un eixo fundamental da política de EU: 

1. Dereitos políticos, democracia paritaria e orzamentos participativos.

2. Dereitos sociais e económicos das mulleres.

3. Frenar a violencia de xénero e a exclusión social.

4. Dereitos sexuales e reprodutivos:

 – Creación dun Ministerio de Igualdade de Xénero/Muller.

– Modificación da Lei de Réxime Electoral General para garantir a paridade real nas listas electorais.

– Desenvolvemento efectivo de Orzamentos Participativos con Perspectiva de Xénero.

Erradicación da brecha salarial entre mulleres e homes.

– Construcción dunha rede de Servizos Públicos que posibiliten a conciliación da vida laboral e privada.

– Equiparación do Réxime das Empregadas de Fogar ao Réxime Xeral.

– Funcionamento real do Fondo de Pensións de Alimentos en parellas divorciadas.

– Desenvolmento de políticas activas contra a explotación sexual das mulleres e pola abolición da prostitución. É imprescindible a equiparación legal das vítimas de trata, tráfico e prostitución.

Prohibición dos anuncios e publicidade de prostitución, que converten á muller en mercadoría, facilitan a proliferación de mafias, reflicten unha imaxe degradante.

Despenalización total no Código Penal da Interrupción Voluntaria del Embarazo que garante su práctica en las 24 primeras semanas en la Sanidad Pública.

Educación sexual regrada.

– Os métodos anticonceptivos deben considerarse como produtos fundamentais para a saúde. De ahí que propoñamos a rebaixa do tipo de IVA (4%).

Control das axudas de Cooperación. Non financiando programas que fomenten a discriminación, afianzamento de roles ou segregación laboral.

%d bloggers like this: