MAREA DE VIGO DENUNCIA IMPROVISACIÓN MUNICIPAL NA SOLUCIÓN DOS PROBLEMAS NA GRADA DE RÍO AO SER OS BOMBEIROS EN HORAS EXTRA OS QUE ESTÁN A REPARAR A GRADA.

estadio_balaidosO Grupo Municipal da Marea de Vigo esixe un estudo técnico e a contratación urxente dunha empresa de traballos en altura (ao non existir persoal equivalente no Concello) que garanta a solvencia e capacidade de realizar un traballo de reparación. O non facelo do xeito correcto provoca barbaridades como as mais de 28.000 horas extras de bombeiros no ano 2016, moitas delas de “dubidosa legalidade”.

O voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, considera que “a función dos bombeiros dentro da problemática actual en Balaídos, é retirar os elementos susceptibles de caer ao interior do estadio ou a vía pública, e asegurar o resto existente, pero en ningún caso realizar tarefas de reparación.”

Marea de Vigo denuncia que na reparación está traballando un vehículo de emerxencia de primeira saída (que ten que estar dispoñible para urxencias) e mesmo hai bombeiros de retén traballando na reparación, o que pode supoñer unha ilegalidade, ademais das graves consecuencias no caso de acontecer unha emerxencia, podendo resultar tremendamente problemático no caso de accidente laboral, tanto para o traballador en cuestión como para a cobertura do mesmo. De igual xeito trátase dunha actuación laboral que ten que ter un estudo de seguridade e un proxecto técnico que agora é inexistente, polo que, esta actuación debería estar xa en coñecemento da Inspección de Traballo.

No Regulamento do Servizo de Extinción de Incendios do Concello de Vigo, non existe ningunha atribución de actividades de reparación de edificios ou cubertas, só as relacionadas coa retirada de elementos susceptibles de desprenderse polo que, “non entendemos porque se actúa con esta improvisación e co enésimo emprego arbitrario de horas extra no corpo de bombeiros”, afirma Rubén Pérez.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pedirá explicacións sobre esta nova “chapuza” que se está levando a cabo para dar solución aos problemas do estado das gradas do edificio público que ten mais capacidade de aforo nesta cidade.

MAREA DE VIGO REXISTRA UNHA MOCIÓN PARA A AMPLIACIÓN DO ALCANCE TEMPORAL DA INSTRUCIÓN DE URBANISMO CON RESPECTO A SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS PARA AS FAMILIAS ATRAPADAS NA ANULACIÓN DO PXOM

vigo_1O Grupo Municipal da Marea de Vigo, como xa ten sinalado no Pleno do Concello de Vigo en varias ocasións, considera que é preciso e urxente dar solución, a mellor que se poida ofrecer dentro da seguridade xurídica, as moitas familias que quedaron atrapadas no PXOM anulado. A diferenza doutros ámbitos que se poderían considerar de especial interese, estas familias atópanse nun limbo legal e urbanístico, ademais dos problemas económicos aos que están véndose abocadas en moitos casos.

Alén dos desenvolvementos de ámbitos considerados de interese xeral, para os cales incluso se buscou o xeito de darlle legalidade, como o acontecido ao abeiro da lei 3/2016 de Medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese, mediante a cal se lle da cobertura a proxectos como a ampliación da PSA ou mesmo a Intermodal, O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que tamén é necesario dar solucións ás numerosas familias que se viron afectadas pola anulación e non puideron levar a cabo os seus proxectos de vida, que, en moitos casos, supoñen grandes problemas ao ter subscrito por exemplo hipotecas sobre os terreos onde querían edificar as súas vivendas.

O pasado 20 de xaneiro, na Xerencia Municipal de Urbanismo, aprobouse unha instrución mediante a cal, todas aquelas persoas que solicitaran a súa licenza anteriormente á sentenza do Tribunal Supremo, poderían ver solucionada a súa situación mediante a propia instrución (recibindo “silencio administrativo positivo”) a cal tamén contou co voto favorable do Grupo Municipal da Marea de Vigo, mais, analizando o número de familias que poderían verse amparadas neste caso, que son moi poucas, quedando fóra a gran maioría, e, ao amparo dunha sentenza do Contencioso-Administrativo nº1 de Ourense, que podería ser aplicada neste caso para maior cobertura legal das persoas afectadas, o Grupo Municipal da Marea de Vigo rexistra unha moción para pedir a modificación urxente do alcance temporal da Instrución de Urbanismo, pasando a data límite, do 10 de novembro á data real de publicación no DOG, sendo este un xeito de darlle amparo a moitas mais persoas que agora mesmo non teñen outra saída ao ver os seus proxectos amarrados pola anulación do PXOM e sen visos de aprobación do novo seguramente en anos.

Do mesmo xeito, a Marea de Vigo insiste na necesidade da redacción do novo proxecto, posto que todas as consecuencias que se están vivindo desde a anulación, incluídos os “parches” que se foron levando a cabo, así como informes e mesmo a recente lei de acompañamento nos orzamentos da Xunta, poden supoñer, en lugar de solucións, moitos problemas legais no futuro dada a carencia de seguridade xurídica que manifestamente posúen.

MAREA DE VIGO REXISTRA UNHA MOCIÓN POLA DEFENSA DAS PENSIÓNS PÚBLICAS E APOIA AS MOBILIZACIÓNS QUE SE LEVARÁN A CABO NO DÍA DE MAÑÁ CONVOCADA POLO MOVEMENTO EN DEFENSA DAS PENSIÓNS.

marea de vigoO Grupo Municipal da Marea de Vigo ven de rexistrar hoxe unha moción na que se recollen as demandas das diferentes plataformas e organizacións que están, hoxe en día, levando a cabo unha loita activa pola defensa das pensións públicas.

Marga L. Barreiro, concelleira do Grupo Municipal da Marea de Vigo, explica que “O estado das pensións é unha cuestión que nos afecta a todas no pasado, presente e futuro, tanto no eido da vida privada como na pública e colectiva, xa que, por unha parte, son a base do sustento de moitas familias que teñen graves problemas económicos e de desemprego, e, a marxe das situacións persoais, afecta tamén a economía do pais e neste caso, da nosa cidade, posto que, ao verse minguado o nivel adquisitivo de gran parte da poboación, este feito afecta inevitablemente tanto ao comercio como ao consumo local”

No texto da moción, os acordos que se pide se tomen por parte do pleno do Concello baséanse na recuperación dos dereitos sobre as pensións perdidos a través das diferentes reformas que se levaron a cabo no Estado español, pedindo ademais a derrogación das mesmas; a do 2011, feita polo goberno do PSOE, que senta as bases para o seguinte recorte en dereitos, neste caso coa reforma do PP do 2013,  (igual dinámica que o acontecido coas últimas dúas reformas laborais) así como se pide que se cumpla a Carta Social Europea en canto á contía da Pensión Mínima, e, por suposto, que as Pensións Públicas vaian a cargo dos Presupostos Xerais do Estado.

A Marea de Vigo apoia a mobilización convocada pola plataforma MODEPEN que terá lugar mañá en Compostela, nas portas do Parlamento as 11:00 da mañá, así como todas as vindeiras mobilizacións que teñan por obxecto a defensa, tanto das Pensións Públicas como de calquera servizo público ou dos dereitos adquiridos polas traballadoras e traballadores, como ten feito ata o de agora e non puidendo ser doutro xeito.

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE O PROBLEMA DO ESTADIO DE BALAÍDOS QUE SE EVIDENCIOU ESTE FIN DE SEMANA CO TEMPORAL É TÉCNICO E NON POLÍTICO, REXEITANDO O DEBATE DEMAGÓXICO QUE SE ESTA DANDO A CAUSA DA CANCELACIÓN DUN PARTIDO DE FÚTBOL

estadio_balaidosO Grupo Municipal da Marea de Vigo critica o establecemento de prioridades á hora de facer declaracións por parte de PP e PSOE xa que o prioritario debe ser a seguridade das persoas por enriba do espectáculo.

Xose Lois Jácome, concelleiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, insiste en que “Hai q harmonizar as obras que se están facendo no estadio ou facer un estadio novo para evitar a situación na que está Balaídos actualmente.”

O Grupo Municipal da Marea de Vigo, por enriba dos arranxos que se poidan levar a cabo, defende, tal e como lle expresou tamén a Carlos Mouriño no seu día, a construción dun novo estadio, onde os terreos fosen cedidos polo Concello, contase ademais coa lóxica participación de Zona Franca, e dicir, con posibilidades de explotación dos locais co correspondente retorno económico, así como para o propio Concello, que, neste caso, subscribiría un novo convenio co clube e/ou recollería unha parte da venda das entradas.

Con respecto ao acontecido este fin de semana, sinala Xose Lois Jácome, “pedimos que haxa sentido común e non se faga demagoxia sobre o tema, posto que a seguridade, tanto das e dos traballadoras e traballadores que están no estadio como do público, é prioritaria sobre a celebración do propio partido.”

Alén disto, e con independencia de que a obra que esta orzamentada váiase facer, hai que reparar as estruturas canto antes para poder evitar futuras cancelacións e garantir a seguridade tanto das persoas que están traballando no estadio coma do público.

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE O QUE VAI APROBAR O PLENO DO PARLAMENTO DE GALICIA PARA DAR SAÍDA A ALGÚNS ÁMBITOS CONTIDOS NOS PXOMS ANULADOS É “OUTRO REMENDO IMPROVISADO” QUE NON DESPEXA A INSEGURIDADE XURÍDICA.

vigo_1Rubén Pérez, voceiro do GM da Marea de Vigo, afirma que “os atallos no urbanismo son os que provocaron dúas anulacións do planeamento dende 1990 en Vigo polo que PP e PSOE deben parar xa de improvisar”

Para o voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, dende que se produciu a anulación do PXOM, hai xa máis dun ano, a paralización da reacción política tanto da Xunta de Galicia como do Concello de Vigo é patente, hai un medo a “responsabilidades económicas e mesmo xudiciais das dúas administracións” e soamente se está a buscar saídas en forma de parches como a lei para dar saída a proxectos urxentes, previa tentativa de modificar a nacente lei do solo unha vez concluído o trámite parlamentar.

Agora Concello e Xunta saen ao rescate de proxectos urbanísticos privados (quedan excluídas a maioría das casuísticas de persoas individuais atrapadas pola anulación), tendo que ser ámbitos completos urbanísticos polo que, asistimos a un intento de darlle saída a varios dos “apetecibles ámbitos” que os promotores urbanísticos colaron no anulado PXOM do 2008.

Marea de Vigo comparte o “voto negativo de En Marea” a esta improvisada tentativa de solución, mesmo denunciamos a fórmula ao ser unha medida contida dentro da lei de medidas urxentes e administrativas, a popularmente coñecida como “lei de acompañamento aos orzamentos da Xunta de Galicia”, que habilita a modificación de textos legais pola vía rápida e sen o trámite lexislativo preceptivo. De novo co acordo dos dous grupos parlamentarios do PP e o PSOE.

Mesmo o compromiso dos concellos que se apunten a esta norma (de ter rematado o seu PXOM antes de 3,5 anos) queda en papel mollado porque de non ser así preguntase Rubén Pérez “¿que pasa con ámbitos urbanísticos desenvoltos mediante esta norma?, ¿quedan de facto anulados?.”

Marea de Vigo pide non despistarse na prioridade de redacción do novo PXOM, un planeamento moderno, que sexa adaptado aos criterios da nova lei do solo en canto a reservas de solo, previsións de vivenda e argumentación lóxica do reparto de cargas urbanísticas en vez de buscar atallos para saltarse de novo os trámites ambientais e non abordar as modificacións substanciais que teñen que ser artelladas no planeamento.

O GM da Marea de Vigo insiste en que non pode sosterse nun novo PXOM o mesmo nivel de edificación, a proposta de crecemento da cidade e o número de vivendas que se precisan, algo que quedou demostrado no período de vixencia do PXOM do 2008 como “delirante e desproporcionado”, mesmo a cantidade de superficie rústica que cambia de clasificación e convertía nunha “barra libre edificatoria a cidade”.

MAREA DE VIGO REXISTRA UNHA MOCIÓN PEDINDO AO GOBERNO MUNICIPAL A POSTA EN MARCHA DUN DISPOSITIVO DE ASESORAMENTO Á CIDADANÍA AFECTADA POLA CLÁUSULA SOLO

marea de vigoO Grupo Municipal da Marea de Vigo ven de rexistrar hoxe esta moción, amparándose na propia lei de bases de réxime local, onde se establece que os Concellos poden promover toda clase de actividades e prestar cantos servizos públicos contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal, así como exercer en todo caso como competencias propias a avaliación e información de situacións de necesidade social, tal e como está sucedendo con milleiros de persoas afectadas neste caso polas cláusulas solo e que agora teñen o dereito a reclamar o que, dun xeito abusivo, lle foi roubado.

Despois do traballo de moitas persoas, plataformas e asociacións de consumidores e afectadas/os que estiveron denunciando a inxustiza que supoñían estas cláusulas nas hipotecas das persoas, co resultado da sentenza do Tribunal Europeo que finalmente así o recoñecía dando a oportunidade de recuperar o roubado, xerase unha situación na que existe unha grande cantidade de persoas que foron afectadas ás que é preciso garantir o correcto asesoramento e resolución, así como evitar que, persoas que foron estafadas pola banca neste caso a causa destas cláusulas solo, poidan acabar tamén estafadas por outros suxeitos que atopan aquí unha oportunidade económica.

O Concello, por tratarse da institución mais próxima á cidadanía, non pode quedar ao marxe desta realidade, e é por isto que o GM da Marea de Vigo presenta esta moción, na que, alén do dispositivo que se pide se leve a cabo dende o propio Concello, tamén se insta á Deputación para que, de xeito coordinado, asesore e colabore cos devanditos servizos creados na propia provincia para tal fin.

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE O SERGAS DEBE ASUMIR A RESPONSABILIDADE POLOS PROBLEMAS DERIVADOS DA SITUACIÓN DE COLAPSO QUE ESTÁ A ACONTECER NO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO.

hospital alvaro cunqueiroPara o Grupo Municipal da Marea de Vigo é insultante que o SERGAS lle bote a culpa as/aos pacientes que, debido as deficiencias en atención primaria, non teñen outra alternativa que acudir ás urxencias do hospital.

Despois da gravidade do problema de colapso que existe nas urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro e concretamente o que ocorreu a pasada fin de semana cunha entrada de 474 pacientes, é moi curioso que o SERGAS declare que “o 49% dos pacientes triados foron de patoloxía banal e non revestían gravidade.” Sendo posible que isto sexa certo, a utilización deste argumento da a entender que estes pacientes podían ser atendidos perfectamente no seu centro saúde correspondente sen a necesidade de acudir ao Servizo de Urxencias do hospital.

Marga L. Barreiro, concelleira do GM da Marea de Vigo, afirma que “preguntaríalle aos altos cargos do SERGAS se en serio cren que unha persoa doente acode ao servizo de urxencias hospitalario se o seu centro de saúde funciona con normalidade. Nesta época do ano moitos casos dos que acoden a urxencias, sobre todo a xente maior, son por procesos gripais que se solucionarían no centro de saúde, pero sucede que cando estas persoas piden cita para o centro de saúde correspondente, obteñen a cita para dentro de tres, catro ou cinco días co cal a persoa doente considera que non pode esperar ese tempo, pois seguramente está pasando un proceso febril ou similar e decide que debe acudir a urxencias.”

É necesario ter en conta que quen decide a urxencia da doenza que se padece, en primeiro termo, é o doente ou a doente. Polo que a argumentación do SERGAS para tentar botarlle a culpa ás /aos pacientes non é xusto nin axustado a realidade. No Servizo de Saúde debe haber as instalacións precisas dotadas de recursos humanos suficientes para atender a todas as persoas con casos urxentes ou non de enfermidade ou accidentes. Nese caso, a situación das urxencias do hospital melloraría.

Alén disto, desde o Servizo Galego de Saúde tamén se di que “habería colapso se non houbese máis camas”. E evidente que hai máis camas, de feito, e segundo apunta Marga L. Barreiro, “no Hospital Meixoeiro hai unha morea de camas, e en moitas plantas, cheas de camas baleiras. O que si que se precisa é que se dote de máis persoal aos servizos para poder así absorber toda a demanda que se está xerando, e se deixen de dar argumentos que mais que argumentos son excusas que non sirven a ninguén que teña a desgraza de verse nesta situación nin a quen teña un mínimo de contacto coa sanidade, e que, de feito, non solucionan o problema en absoluto.”

%d bloggers like this: