O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO CONSIDERA POSITIVO O SUPOSTO AFORRO EN ALUMEADO DE NADAL QUE PARECE SAÍR DA PROPOSTA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO E PIDE AO GOBERNO MUNICIPAL QUE LLE DE UNHA SAÍDA AOS CARTOS AFORRADOS MÁIS ALÓ DUNHA CUESTIÓN DECORATIVA DAS RÚAS.

alumeado_nadalMarea de Vigo tamén estará atenta o desenvolvemento do novo concurso posto que xa hai indicios de “encaixes a medida” e outras manobras habituais deste goberno municipal.

Hai aproximadamente un mes, a Mesa de Contratación deixou deserto o concurso de alumeado de Nadal, por, un erro no prezo do único licitante.
No día de hoxe vense de aprobar en Xunta de Goberno Local un novo concurso público, na modalidade de urxente, indicando no propio expediente que a única modalidade posible era esta vía, por unha cuestión de prazos. O Grupo Municipal da Marea de Vigo, despois de consultalo xurídicamente, ten constancia de que isto non é exactamente así, e mostra unha grande preocupación sobre o novo concurso aprobado e o que resulte do mesmo, case podendo xa adiviñar o resultado.

Para o Grupo Municipal da Marea de Vigo resulta dunha enxeñería financeira/administrativa e técnica de gran precisión o feito de que, casualmente, despois de analizar o “estudo das necesidades concretas vinculadas á programación das diversas actuacións desenvoltas polo concello neste ámbito…” resulte que estas necesidades coincidan xusto 100 euros por debaixo do que obriga a a cumprir coa regulación harmonizada da Unión Europea con todo o que elo implica (controis e publicacións) sobre todo, tratándose dunha cantidade total de máis de 200.000. De feito, a composición deste novo concurso e o seu encadre económico, nesta ocasión non so mobilizou a unha área do Concello, Comercio, senón que tamén nesta ocasión participou a área de Fomento.

Marea de Vigo aplaude o aforro económico pero tamén quere saber que se vai facer dos outros 200.000 euros orzamentados nos propios orzamentos municipais, e espera que isto non supoña un fraccionamento de contrato, sendo o mesmo custe, pero vulnerando os procedementos públicos establecidos.

Do mesmo xeito, Marea de Vigo considera que, aforrando a metade dos cartos que estaban destinados para alumeado de Nadal, e sendo conscientes da imposibilidade de movelo dentro das partidas orzamentarias, eses cartos poden adicarse a actividades ou ferramentas de promoción do pequeno comercio local, mais aló de utilizalos única e exclusivamente á ornamentación das rúas.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO REXISTRA UNHA MOCIÓN PEDINDO UN SERVIZO ESPECIAL NOCTURNO PARA AS E OS PACIENTES QUE SON DADOS DE ALTA POLA NOITE E NON TEÑEN POSIBILIDADES DE VOLVER A CASA EN TRANSPORTE PÚBLICO.

hospital alvaro cunqueiroTal e como acontece nos servizos de urxencias dos hospitais, cando unha persoa doente recibe a alta, debe marchar das instalacións de dito hospital, con independencia da hora que sexa; feito do que todas e todos fomos testemuñas nalgunha ocasión cando tivemos que acudir, acompañar, ou mesmo sendo traballador ou traballadora deste servizo.

Pois, partindo desta realidade, dia tras día, tal e como sinala Marga L. Barreiro, concelleira da Marea de Vigo, “o cadro de persoal do Hospital Álvaro Cunqueiro presente en moitas quendas de noite no servizo de urxencias, veñen vivindo situacións nas que presencian que as persoas con poucos recursos económicos , que cada vez son máis, sofren as eivas que a xestión deste hospital presenta, neste caso, á hora de volver aos seus domicilios.”

Moitas das persoas que acoden ao servizo de urxencias ben en ambulancia ou en autobús, en moitos casos, son dadas de alta pasadas as dez e media da noite, última hora na que hai autobuses urbanos, non habendo máis servizos durante horas, ata a mañá seguinte; xerando situacións lamentables cando, despois de estar doentes, teñen que esperar horas no propio hospital para poder volver a casa, se non é collendo un taxi, para o que moitas persoas non teñen recursos.

Marga L. Barreiro, explica que, xa en moitas ocasións, a solidariedade das persoas que alí traballan é a que fai que se lle pague o taxi para podelas levar de volta ás súas casas.

O mesmo acontece con outros municipios da área sanitaria, por iso, na moción do Grupo Municipal da Marea de Vigo, se pide que, se leven a cabo os trámites necesarios, incluída a colaboración coas entidades correspondentes, como son a Xunta e a Área Metropolitana para poñer unha solución para todas aquelas persoas que, non tendo recursos, se atopan nesta situación.

Do mesmo xeito, o Grupo Municipal da Marea de Vigo, apoia as demandas da veciñanza de Teis, onde, a través de mobilizacións (a próxima será o dia 25 deste mes) e da recollida xa de mais de 3000 sinaturas, solicitan ao Concello un servizo directo desde Teis, e defenderá que este colectivo participe cunha intervención no vindeiro Pleno do Concello, tal e como solicitaron esta semana vía rexistro.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO VAI PROPOÑER QUE PARA OS ORZAMENTOS DO 2017 O CONCELLO DE VIGO TAMÉN LEVE A CABO FERRAMENTAS DE ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS O IGUAL QUE OUTROS GRANDES CONCELLOS QUE QUEREN INNOVAR EN POLÍTICA ORZAMENTARIA.

Concello_de_VigoVistas as liñas xerais xa presentadas para o orzamento municipal do 2017, continuístas en cuestións de inversión e gasto, e mais aló das limitacións da lei Montoro e medidas como o teito de gasto, orientadas a priorizar o pago da débeda e supoñendo así a imposibilidade de empregar os orzamentos do 2017 como un instrumento para consolidar gastos sociais, a Marea de Vigo propón innovar con ferramentas participativas.

Marea de Vigo considera que un Concello como Vigo ten que seguir a estela doutros concellos que, con independencia da cor política, están xa traballando en orzamentos participativos. Non é a primeira vez que o Grupo Municipal da Marea de Vigo fai propostas sobre tomar este tipo de medidas en materia orzamentaria, normalmente contestadas con afirmacións tales como que “os orzamentos están consensuados co tecido asociativo porque nos reunimos cos presidentes e lles contamos o que imos facer”, feito que dista moito de parecerse á participación real, mais aínda no caso de Vigo, onde as relacións coas asociacións funcionan ó arbítreo do goberno municipal e do momento.

Segundo Rubén Pérez, voceiro do grupo municipal, “Hai ferramentas para poñer a andar e facer partícipes do gasto público a veciñanza, de xeito que calquera veciño ou veciña, estea ou non nunha asociación ou organizado no seu barrio, poida participar” . A proposta seguiría un proceso, que comeza coa aprobación en Pleno dun regulamento, e posteriormente a aprobación dunha metodoloxía, onde, por exemplo, se realicen as asembleas explicativas e de recollida, onde a veciñanza poida propoñer onde considera se deba inverter no seu barrio, e mesmo se active un proceso de votación electrónica ou en urna, onde as propostas máis valoradas sexan as que se teñan en conta. Para isto, Marea de Vigo proporá que se use a rede de centros cívicos, tal e como están usando outros concellos.

Na proposta do Grupo Municipal, estas ferramentas obviamente estarían circunscritas no capitulo das inversións, posto que uns orzamentos participativos non poden decidir cuestións laborais nin compromisos que existen cos contratos públicos, pero si que o poden no capítulo de inversións, vista a arbitrariedade que hai nas propostas que se están facendo actualmente por exemplo nas humanizacións e no formato de obra publica de elevado custe que se esta seguindo hoxe en día no Concello de Vigo. A proposta vai ser de 2 millóns de euros, cantidade perfectamente asumible polo Concello, e irían circunscritas en actuacións concretas como a redefinición das humanizacións, que os veciños poidan decidir sobre parques públicos, parques infantís, xardíns, palcos, melloras nos mercados,… sendo esta unha maneira de ir introducindo unha cultura de decisión veciñal, e que calquera veciño ou veciña que queira participar no proceso e converter os orzamentos da cidade nun orzamento colectivo poida ter o seu espazo; deste xeito as inversións non quedarían ao arbítreo unipersoal dun concelleiro ou concelleira, senón ao criterio colectivo da cidadanía, que en moitas ocasións se queixa precisamente desa arbitrariedade nas inversións.

Deberíase estar xa falando de se hai vontade política de introducir os orzamentos participativos como experiencia piloto na nosa cidade, e o Concello de Vigo non pode estar illado cando no resto de Europa están instaurados dende hai moitos anos. Cidades como París e New York, as que recorre o alcalde en moitas ocasións para comparalas con Vigo, xa están utilizando estes métodos.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO SE FELICITA QUE AVANCEN OS ACORDOS SOBRE A PANIFICADORA PERO A DECISIÓN SOBRE O QUE VAI CONTER DEBE SER DA CIDADANÍA DE VIGO

panificadoraConsidera que hai que abrir o debate social sobre que necesidade de espazo público precisa Vigo, e esa decisión condicionaría o concurso de ideas arquitectónico. Unha convocatoria do Consello Económico e Social para artellar ideas sería o idóneo.

O Grupo Municipal considera que as profundas eivas en dotacións públicas dirixidas ao tecido asociativo da cidade, dende locais propios a espazos de uso común, requiren que o Concello priorice determinados usos da antiga panificadora antes de abrir o concurso de ideas arquitectónico xa que, non é o mesmo rehabilitar un espazo industrial para ser un centro comercial que unha biblioteca ou auditorio público.

Do mesmo xeito, tamén cree que un escenario para trasladar propostas e abrir o debate cidadá pode ser o Consello Económico e Social da cidade, xa que pode chegar a un consenso máis amplo e representativo que unha comisión paritaria “monocolor” do concello (so hai presencia do grupo do goberno) e da Zona Franca.

De igual modo, existe toda unha serie de demandas históricas do movemento asociativo de Vigo expresadas ao longo dos anos que poden ser perfectamente acubilladas no futuro contedor da Panificadora: dende a Casa da Solidariedade que nos anos 90 reclamaban diversas asociacións culturais, sociais, etc… ate un novo espazo veciñal cooperativo que dinamice o entorno do centro da cidade.

Este uso pode perfectamente ser encaixado co emprazamento dunha biblioteca estatal ou mesmo dependencias municipais que por exemplo, permitan ampliar os espazos dos diversos servizos municipais hoxe limitados pola falla de espazo no edificio actual. O que si que hai que descartar xa son proxectos arquitectónicos froito doutra época deste país no que os Calatrava ou os Moneo poñían nun papel un proxecto sen ter en conta os custes de edificación ou mesmo os usos máis aló do “aspecto arquitectónico”

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO LEMBRA QUE O CADRO DE PERSOAL QUE ESTABA NOS APARCADOIROS DA PORTA DO SOL E A PRAZA DE PORTUGAL SEGUEN NA MESMA SITUACIÓN UN ANO DESPOIS DO PECHE, E SEN VISTAS DE SOLUCIÓN A PESARES DO ACORDO PLENARIO DE DECEMBRO DO ANO PASADO.

parkingMarea de Vigo seguirá apoiando a loita deste colectivo, que, froito dunha pésima xestión por parte do Goberno Municipal, perderon os seus traballos.

O pasado 30 de setembro fixo xa un ano que, da noite a mañá pecháronse as portas do aparcadoiro da Porta do Sol. Rematada a prórroga da concesionaria, o concello non tiña nin aberto o proceso para a nova adxudicación. Un mes mais tarde, o mesmo acontecía no caso da Praza de Portugal, neste caso ademais, despois de varias prórrogas, tendo máis que tempo suficiente para prever esta situación.

Ó Grupo Municipal da Marea de Vigo lle resulta “curioso” que para certas concesións, este goberno municipal sexa quen de facer as mil e unha voltas para cumprir os prazos e prever situacións como a que está a acontecer nestes dous aparcadoiros, cando, neste caso, o proxecto de adxudicación para a Porta do Sol non se moveu un ápice dende que se publicou o anuncio, no pasado mes de abril. O da Praza de Portugal, en suspensión por causa dos recursos interpostos sobre o concurso.

Todo isto fai pensar que, quizais o motivo desde desastre xusto nestas dúas concesións, sexa que, mentres estes aparcadoiros permanezan pechados, outros estanse a facer de ouro. Resulta unha práctica xa habitual neste concello que se fagan as cousas ó arbítreo dos intereses que se poidan ter nunha ou outra concesión pública, resultando isto, outra vez, un “xogar cos cartos” de todas e todos que nalgún caso xa coñecido rematou con representantes institucionais nos xulgados.

Marea de Vigo presentou no pasado mes de decembro unha moción no pleno do concello onde se pedía a asunción e garantía da subrogación destes cadros de persoal, con independencia do tempo que pasase entre contratas. Esta moción foi aprobada por unanimidade, con toda certeza de que, por parte do grupo socialista, foi a sabendas de que isto non se ía facer realidade, posto que, en todo este tempo, e froito de procesos xudiciais, a situación dos cadros de persoal xa sería de despedimento e poderían amarrarse a iso para non cumprir os acordos.

Tal e como xa expresou o Grupo Municipal da Marea de Vigo noutras ocasións, Marea de Vigo segue defendendo a remunicipalización dos aparcadoiros, a través dunha empresa pública, onde sexa subrogado o cadro de persoal. E, no caso da non remunicipalización, a garantía da subrogación do mesmo con todos os dereitos e nas mesmas condicións laborais que tiñan ata o de agora, tal e como, xa nun acordo plenario do ano 1996 tomado por unanimidade quedaba reflectido.

As e os traballadores destes servizos non deben ser quen de asumir os erros e malas xestións das entidades públicas responsables, ademais de considerar que a solución a este problema, como de moitos outros, non é mais que unha cuestión de vontade política, e, tamén como noutras ocasións, de coherencia con quen se di socialista e defensor dos dereitos das e dos traballadores.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO PÍDELLE AO ALCALDE QUE “DEIXE DE ENREDAR CON LEIS PARCIAIS E INFORMES DELIRANTES” QUE POSTERGAN A ÚNICA VÍA SOLVENTE, QUE É REDACTAR UN NOVO PXOM.

vigo_1Rubén Pérez: “A principal actividade que Caballero e o Goberno Local está realizando para solucionar a situación da anulación do PXOM é a procrastinación”

O voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, considera que a “non existencia de alternativa política na Xunta de Galicia tralo resultado electoral do 25S augura unha consolidación do modelo de urbanismo contido na nova lei do solo” e ademais, a aprobación o venres pasado no Consello da Xunta do Regulamento que acompaña á lei do solo imposibilitaría gran parte dos contidos urbanísticos do PXOM anulado que o Goberno Local pretende rescatar.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide de novo concreción nos prazos de redacción do novo PXOM, que sexa adaptado aos criterios da nova lei do solo en canto a reservas de solo, previsións de vivenda e argumentación lóxica do reparto de cargas urbanísticas en vez de buscar “atallos” para saltarse de novo os trámites ambientais e non abordar as modificacións substanciais que teñen que artellarse no planeamento. Que conteña saídas reais e non especulativas á Panificadora, Barrio do Cura e que teña a actividade de rehabilitación e rexeneración dos cascos históricos, cuestión que, perfectamente pode servir como a base do concepto de planificación urbanística que Vigo precisa actualmente.

Tal e como xa se expuxo con anterioridade, é preciso repensar o modelo de cidade, porque é precisamente o modelo de cidade o que anulou de facto o PXOM ao pretender os sucesivos Gobernos Municipais “saltarse” o sometemento do plan a Avaliación Ambiental Estratéxica.

Nin pode sosterse nun novo PXOM ao mesmo nivel de edificación, algo que quedou demostrado no período de vixencia do PXOM como “delirante e desproporcionado”, mesmo a cantidade de superficie rústica que cambia de clasificación e convertía nunha “barra libre edificatoria a cidade”. 123.000 novas vivendas incluídas nas previsións do PXOM do 2008, 32 millóns de metros cadrados do rural vigués a urbanizar, a desaparición do 60% dos solos agrícolas de Vigo, “son auténticos disparates a luz dos datos económicos e demográficos da actualidade”.

Polo tanto, desde o Grupo Municipal da Marea de Vigo, ínstase ó alcalde e concelleira de urbanismo a que abandone a actitude actual respecto á redacción do Plan Xeral e nos expliquen a todas e todos que é o que realmente se está a facer na Xerencia de Urbanismo, e se en lugar da nova redacción que din están facendo, estanse adicando a buscar parches día tras día para evitar tal redacción. Por outra banda, dados os resultados electorais nas últimas eleccións autonómicas, este grupo municipal da por feito que, tanto para este tema do PXOM como para practicamente calquera cousa, Abel Caballero seguirá utilizando o discurso “a culpa é toda da Xunta” como o mantra o que ten acostumado.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO ESIXE QUE SE REDACTE XA UN NOVO CONVENIO ENTRE O REAL CLUB CELTA E O CONCELLO ANTE A POSIBILIDADE DE QUE O CLUB ACABE EN MANS DE FONDOS DE INVERSIÓN OU GRUPOS ECONÓMICOS ESTRANXEIROS

logowebO Grupo Municipal lembra que “con diñeiro público de todos e todas as viguesas imos pagar unha reforma dun estadio municipal, máis de 29 millóns de euros, que explotará unha entidade en mans de grupos inversores a “custe cero” se finalmente o actual presidente formaliza a venta

O voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, considera “alucinante” o silencio do Concello e Deputación, que teñen comprometidos máis de 29 millóns de euros na reforma do actual estadio municipal, ante a posible venda do accionariado maioritario da entidade deportiva á “grupos árabes ou chinos” o que significaría que o club estaría en mans de fondos de inversión empregando unha instalación pública “nova e reformada” a custe 0, mesmo con iluminación e mantemento do céspede con participación municipal. Cousa que xa lle gustaría a moitas empresas privadas desta cidade “que dan retorno en forma de postos de traballo e pago de impostos no noso termo municipal sen tantas prebendas de partida”.

Rubén Pérez lembra que o actual presidente pasou de controlar o 39% das acción cando chegou ao cargo a ter o 51% en maio de 2014 tras comprarlle a Abanca as accións que tiña capitalizadas no club despois da conversión da débeda en accións polo que a decisión da venda “esta en mans dunha persoa concreta”. Mesmo as empresas do actual presidente teñen concedidos dous créditos por valor de 8 millóns de euros que o club terá que seguir pagando despois da eventual marcha do actual presidente. Toda unha trama de operacións financeiras que amosan o verdadeiro interese que capital inversor estranxeiro pode ter agora nun clube cunha tempada interesante de ingresos pola participación en competicións europeas.

Marea de Vigo lembra tamén que neste ano o club terá ingresos da UEFA procedente das retransmisións deportivas e os dereitos televisivos, máis de 53 millóns de euros e mesmo está aínda por decidir quen custeará os máis de 2 millóns de euros de modificar a iluminación do estadio para adaptar aos criterios do organismo europeo. Polo tanto, reclamamos a redacción dun novo convenio entre concello e entidade deportiva para evitar que un espazo público con tantas inversións previstas acabe sendo un “mecanismo de engordar a conta de resultados de capitais especulativos estranxeiros”.

%d bloggers like this: