RUBÉN PÉREZ (ESQUERDA UNIDA): O DESALOXO DO CENTRO CÍVICO DE TEIS AMOSA QUE ADEMÁIS DE COINCIDIR EN MODELO ECONÓMICO CO PP NOS ORZAMENTOS, ABEL CABALLERO TAMÉN COMPARTE A PULSIÓN REPRESORA DA DEREITA

centro_civico_teisO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera que o desaloxo do CENTRO CÍVICO o que agocha realmente é o intento do alcalde de “clientelizar” o tecido asociativo veciñal e vender a xestión dos espacios públicos a empresas amigas como CLECE, SAMYL e outras parásitas do público.

EU pide a dimisión do concelleiro de participación cidadá por “incapacidade evidente” de entender o propio concepto que nomea a súa concellería “participación” e “cidadá”.

EU considera absolutamente denunciable que despois de anos de xestión por parte do movemento veciñal dun espazo público e da consolidación de partidas orzamentarias para iso, agora apareza a presión do goberno municipal para xestionar de outro xeito esta infraestructura..

 Esquerda Unida apoia as mobilizacións organizadas polos veciños de Teis para recuperar a xestión directa desta infraestructura pública e pide a rectificación do goberno municipal.

INTERVENCIÓNS DE EVA SOLLA NO PARLAMENTO (26/3/2014)

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA QUE O ACORDO ORZAMENTARIO DE PP E PSOE E DE FACTO UN ACORDO DE GOBERNO EN VIGO E CONSIDERA QUE RECOÑECE A TITULARIDADE PRIVADA DO NOVO HOSPITAL.

EU denuncia a nulidade do convenio entre o Sergas e o concello e que facilitar auga e luz ao complexo sen garantir a titularidade real do Sergas obriga ao concello a cobrar o IBI do edificio que pode estar en torno aos 300.000 euros anuais.

Para EU a exención que marca o artigo 5.1.i da ORDENANZA MUNICIPAL quedaría sen efecto ao tratarse dun centro cunha titularidade do SERGAS discutible. “O edificio estará formando parte do activo das empresas contratantes si ou non é o que ten que clarificar o PP “ sinala Rubén Pérez coordenador de EU en Vigo

 EU considera que o acordo, a espera de coñecer no periodo de exposición pública as partidas modificadas, seguramente non altera en grandes números os anteriores orzamentos do PSOE e BNG, polo que o que agocha é un pacto de “modelo de cidade” e de “silencio” ante temas polémicos como a titularidade do novo hospital de Vigo ou as carencias de infraestructuras na cidade.

 No tocante aos accesos ao novo hospital, escamoteados eufemísticamente en “acordos para accesos dotacionais a parroquias”, para EU é clarificatorio que no convenio asinado entre o Concello de Vigo e o SERGAS, no punto sétimo especifícase que o concello executará as infraestructuras, pero unha cousa é executar e outra pagar, polo que para que o concello se vexa na obriga de executalas, os costes deberían ser satisfeitos pola empresa que vai a explotar a totalidade do Novo Hospital De Vigo. Ningún Concello debería poñer gratuítamente infraestructuras a inversores privados.

 EU tamén considera que, para que ningunha empresa privada se beneficie dos beneficios que se conceden aos equipamentos sanitarios públicos debería modificarse a actual ordenanza municipal sobre o IBI coas seguintes actuacións:

1. Solicitar a modificación da ordenanza fiscal do IBI, no artigo 5.1.i que di: “Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario”

Quedando como segue:

i) Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario e sexan explotados polo SERGAS.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO EMENDARÁ AS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA 2014 PARA QUE OS CONTRATOS MENORES SEXAN SUBSCRITOS CON PUBLICIDADE E CONCURSO PÚBLICO

RUBEN-EU

O coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, anunciou hoxe que entre as emendas que prepara a formación están a consignación dos recursos das humanizacións a capítulos de mellora en viais e rúas que perfectamente poida asumir o Concello sen a participación de empresas privadas

Igualmente EU prepara unha proposta de emenda ás bases de execución do orzamento para que os contratos menores de 20.000 euros teñan un concurso e seguimento na contratación igual aos de maior contía.

Esquerda Unida considera que esta “gran alianza de intereses” que PP e PSOE preparan para que “todo siga igual no Concello de Vigo” vai contar coa oposición decidida de EU, que entende que consagran un modelo orzamentario antes formulado por PSOE e BNG e agora polo PP, sen oposición ningunha que poida argumentar e defender outro modelo de orzamento. Rubén Pérez lembra que as principais partidas inasumibles para un modelo orzamentario de esquerdas (deriva de recursos á xestión privada, gastos en publicidade, descontrol das contratas públicas, etc,….) xa estaba presente nos orzamentos anteriores.

EU sigue considerando perfectamente posible establecer un principio de TRANSPARENCIA NO PROCEDEMENTO NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN E CONTRATOS MENORES que para EU artellaríase en tres aspectos principais.

  1. Nos supostos legais de adxudicacións negociadas distintas ás determinadas polo prezo do contrato, a súa utilización interprétese de forma restritiva e con previo informe xurídico da Secretaría Xeral.
  1. Mesmo cando por razón da contía do contrato permítase a adxudicación negociada (con publicidade ou se ela), utilizarase nestes casos o procedemento aberto, salvo en supostos excepcionais debidamente motivados.
  1. Nos contratos menores (e no seu caso nos negociados sen publicidade que por motivos  excepcionais non sigan a regra do apartado anterior) a selección de contratistas realizarase, previa determinación administrativa de prezo e condicións e a debida publicidade na web do Concello, mediante unha solicitude de ofertas por medios telemáticos a todas as empresas que integren a listaxe de entidades capacitadas e que conformaría un rexistro de contratistas, de inscrición voluntaria, e de actualización periódica previa publicidade no BOP, coa adxudicación á oferta que economicamente sexa máis favorable das presentadas, con independencia da súa inclusión no citado rexistro

EU considera que baixo esta nova formulación os contratos escamoteados ou mesmo os de gran contía pero desglosados en varios para evitar o concurso público estarían controlados e con auditoría cidadá

ESQUERDA UNIDA DE VIGO CONSIDERA QUE O ORZAMENTO QUE PREPARAN PP E PSOE VOLTA A INTRODUCIR OS GRAVES ERROS DO PASADO.

Concello_de_VigoO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera que de novo a fórmula de gasto mediante convenios do plan de emprego e as fórmulas de contratos opacos das humanizacións poñen de novo ao orzamento 2014 na senda das políticas municipalistas populistas.

EU lembra que as poucas diferencias co orzamento de 2013 fan de todo o proceso unha “opereta a tres bandas, cun BNG que agora se opón por cálculo meramente electoral”. EU considera que as prácticas municipais do PP, e polo tanto o deseño orzamentario, consagradas pola nova Lei 27/2013, do 27 de decembro de 2013, son incompatibles co municipalismo progresista e coa actitude expresada polo propio PSOE na FEMP.

EU considera a venda das 40 vivendas de Rosalía de Castro un “novo expolio do patrimonio público” e constata que existen inmobles por toda a cidade de titularidade municipal e sen escriturar o que fai pensar nunha nula xestión do patrimonio e inventario público.

Pide que estas vivendas señan parte do parque social de vivendas de Vigo e que se repense o proxecto arquitectónico da cidade da xustiza en base á rehabilitación de edificios públicos e espazos na propia cidade e non á construcción de novos espazos cun custe de edificación alto.

EU alerta do grave aumento das partidas de subvención directa a Vitrasa sen contraprestación real do servizo, a cuantía semellante no tocante a salarios e retribucións de concelleiros e concelleiras e a persistencia de partidas “exclusivamente publicitarias” en moitos convenios e políticas sociais.

Esta semán EU presentará publicamente a súa proposta alternativa de orzamentos 2014.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO REXISTRA NO CONCELLO UNHA PETICIÓN DUNHA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE OS CONTRATOS RELACIONADOS COA OPERACIÓN ”PATOS”

operacionpatosO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, presentará mañá xoves no rexistro do concello unha petición ao pleno para artellar, de acordo co artigo 51 do regulamento orgánico do pleno do Concello de Vigo, a creación dunha comisión especial de investigación da licitación e seguemento dos contratos públicos relacionados coas empresas CESPA, EIRIÑA e en xeral as relacionadas coas humanizacións.

EU considera “infame” o silencio do alcalde e lembra que se a operación efectivamente é xudicial a responsabilidade de informar de que contratos e procedementos administrativos están en investigación é do alcalde como presidente da corporación local.

EU cree preciso aplicar o ARTIGO 51 do regulamento do pleno no tocante ás COMISIÓNS ESPECIAIS que permite “constituír, en calquera momento, para un asunto concreto co fins de estudo, elaboración de propostas ou outros de natureza análoga, co ámbito de actuación que se estableza no seu acordo de creación.”

Esta comisión debería elaborar un informe que veña a dar luz e taquígrafos sobre os procesos de elaboración de pregos, adxudicación e mesmo se realmente realizouse un seguemento das contratacións públicas outorgadas ás empresas que figuran no centro das investigacións xudiciais e por extensión en todo o proceso de adjudicación de obras contidas nos plans de humanizacións dende 2011.

O coordenador local de EU, Rubén Pérez, lembra que esta comisión pode ser proposta pola alcaldía ou dun so grupo municipal e a súa aprobación require de maioría absoluta.

Esta comisión contaría tamén, tal e como recolle o regulamento, coa presenza de persoal do Concello que participara directa ou indirectamente na elaboración ou aprobación dos plegos.

EU non entende outro xeito de aclarar ante a cidadanía o sucedido que unha transparencia total e pública, así como o traslado ao pleno como o único vehículo de democracia local.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO CONSIDERA QUE A REFORMA DAS LIÑAS DE VITRASA SE FAI A COSTA DOS TRABALLADORES DA PLANTILLA E DO RURAL.

vitrasaO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez considera que zonas do rural como Beade ven incrementado en varios minutos o tránsito facendo un traxecto entre García Barbón e a parroquia en case 1 hora. Igualmente considera que o aumento de tránsito de liñas obrigará aos conductores e conductoras a alongar os periodos de conducción algo que incumpliría de xeito evidente o convenio laboral.

EU non entende como a desaparición de 6 liñas (C4B, C6, C9B, L20, L21, C22) e a súa integración en parte noutras pode considerarse mellora, pregúntase como poden conxugarse frecuencias e tramos sen afectar ao servizo ofertado, xa antes deficitario no rural vigués.

EU considera que a reforma de liñas non foi consensuada cos usuarios, perfectamente posible mediante un sistema de participación cidadá como fan outras empresas de transportes públicos no estado, e se foron empregadas as supostas enquisas de satisfacción non existe unha análise de que as reformas propostas responderon a demandas colectivas dos usuarios

Para EU existe un risco evidente de “precarizar” as condicións laborais de conductores e conductoras, que xa tiñan unha situación difícil, coñecida por EU, en canto a tempos de descando e tempos de conducción. Esperamos, engade Rubén Pérez, que non estemos asistindo a un “pacto de intereses” entre a concesionaria e o concello de Vigo.

EU sigue sen considerar suficientemente aclarados os motivos para os incrementos dos pagos do concello á concesionaria dos bonobús, se estamos ante un recorte de liñas e de tempos Vitrasa terá que aclarar se o servizo queda tocado e polo tanto terá que ter unha penalización dende a administración pública.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO CONSIDERA GRAVISIMAS AS ACTUACIÓNS POLICIAIS DE HOXE NO CONCELLO DE VIGO E CONFIRMAN A NECESIDADE DE “SACAR AS EMPRESAS PRIVADAS DA XESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL”

Concello_de_VigoO coordenador local de EU, Rubén Pérez, considera que a cidadanía xa estamos fartos de ver sistemáticamente o nome de contratas privadas e cargos públicos nos sumarios e actuacións xudiciais e pide “mano dura dos alcaldes e corporacións no seguemento dos plegos de contratación.

EU, a espera de coñecer máis datos sobre a operación policial no concello de Vigo que afectarían a xestión de dous concelleiros da corporación local e dende a cautela necesaria considera que todas estas sospeitas confirman que o sistema de contratación público nos concellos galegos é a todas luces un desastre, concellos de cor política diferente aparecen nesta nova operación xudicial creando unha sensación social moi perigosa, a de “todos son iguais” creando unha desafección política que fortalece o interés do poder económico sobre o político.

EU pide que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, de información sobre esta actuación policial “de inmediato” e con toda a transparencia precisa.

Chegados a este punto, considera Rubén Pérez, xa non queda máis que traballar na remunicipalización total dos servizos públicos, evitando que empresas concesionarias señan as auténticas corporacións locais na sombra, corporacións “as que ningún vigues eleximos nas urnas”

ESQUERDA UNIDA DE VIGO PREPARA UNHA PROPOSTA DE ORZAMENTOS ALTERNATIVOS E PARTICIPATIVOS AOS PROPOSTOS POLO GOBERNO LOCAL PARA 2014

Transparencia Concello O coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez anunciou hoxe que EU proporá a cidadanía viguesa un ORZAMENTO ALTERNATIVO que tome como base de traballo as políticas de orzamento participativo que IU ten implantado en moitos Concellos que goberna.

EU considera preocupante que algún medio coñeza antes que a oposición e a cidadanía o contido da proposta orzamentaria que, polo recollido hoxe nos medios, é unha proposta “reincidente” nos erros que EU denunciou de orzamentos anteriores “falta de rigor nas partidas e na execución final das mesmas” e “descontrol no seguimento do gasto en servizos privatizados e externalizados”.

Hoxe EU reúne a súa área de política municipal para artellar un primeiro borrador de traballo que tamén centre propostas de resistencia á lei de reforma de bases locais que aprobou o PP.

EU considera que é necesario que a cidadanía viguesa coñeza como se elabora o orzamento local, cales son as limitacións do mesmo, pero tamén que potencialidades de mellora existen cando se realiza dende unha óptica participativa e que prioriza o gasto social real, non o consignado a partidas xenéricas que en ocasións non acaban en políticas xerais directas. EU pon como exemplo os miles de euros de publicidade do chamado plan de emerxencia social do orzamento de 2013.

EU pedirá explicacións concretas sobre os motivos polos que partidas do 2013 non foron executadas na súa totalidade e seguirá denunciado os convenios do plan de emprego que pide que desaparezan e sexan substitutos por plans de emprego directos con oferta pública.

ESQUERDA UNIDA PIDE A PARTICIPACIÓN MASIVA DOS VIGUESES E VIGUESAS NA MOBILIZACIÓN POLA SANIDADE PÚBLICA DE MAÑÁ

sossanidademani13febEU considera esencial a mobilización de mañá 13 de Febreiro en Vigo para conquerir a retirada da reordenación do mapa sanitario de Galicia. O Consello Local de Esquerda Unida reitera a súa aposta pola Sanidade Pública e manifesta o seu apoio a esta mobilización.

Esquerda Unida denuncia que o desmantelamento da Área Sanitaria de Vigo é unha consecuencia máis da política de recortes sanitarios do Partido Popular. O desvío de pacientes a outras Áreas Sanitarias ven a sumarse á xeira de medidas privatizadoras e desmanteladoras que sufre a nosa Área Sanitaria: mantemento do convenio con POVISA, privatización do Novo Hospital de Vigo e redución das súas dependencias, recortes de persoal, etc.

A estes graves feitos engádense tamén as medidas neoliberais tomadas polo Goberno no conxunto do Servizo Galego de Saúde, que inclúen a privatización de toda a Alta Tecnoloxía Sanitaria (radioloxía, radioterapia, resonancia…) e mesmo a privatización da Esterilización de material e instrumental, servizo sanitario ata o de agora con persoal público.

Esquerda Unida lembra que o correcto funcionamento dos servizos sanitarios especializados precisan dun número mínimo de pacientes ao ano e remarca que as modificacións no planeamento sanitario non poden facerse de costas ao persoal, que é quen está a soster na actualidade a nosa Sanidade ante os ataques do Partido Popular.

Seguir este blog

Recibe aviso de cada artigo novo no teu correo electrónico.

Únete aos outros 34 segidores

%d bloggers like this: